Info Panel
2020
+INFO

+info

Denne nettsiden presenterer ulike tidslinjer og utforskinger om det norske flagget, gjennomført av antipodes café siden 2012. Mange representasjoner av flagg på tidslinjene er tegnet på nytt med det formål …

Les mer →
2018

Kvenflagget – ikke offentlig godkjent [2018.03]

“NKF-RK sendte en henvendelse om offentlig godkjenning av det kvenske flagget til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De sier i sitt svarbrev at …NKF, Kvenlandsforbundet og andre står fritt til å bruke …

Les mer →
2017

Kvenflagget – vedtatt på landsstyremøtet

“– Vi ønsket å få en avgjørelse på flaggsaken, den har gått frem og tilbake lenge nå, sier nestleder i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniltto, Trygg Jakola. Flagget har vært diskutert …

Les mer →
2015

Kvensk Råd ønsker ett flagg for alle kvener på Nordkalotten [2015.01.30]

“De ulike organisasjonene har nå oppnådd enighet om en felles, offentlig kvensk dag – kvenfolkets dag 16. mars. Vi ønsker at neste steg nå er ett felles flagg som alle kan stå inne for, f.eks. et kombinasjonsflagg av de vedtatte flaggene til KLF og STR-T.

Vi (Kvensk Råd) ønsker Norske Kveners Forbund lykke til med valg av flagg for forbundet, slik at arbeidet videre kan dreie seg om et felles symbol for alle kvener.”

Les mer →
2012

Hvilke farger har det norske flagget?

“Grunnloven fastsetter i §111 at det norske flaggets form og farger skal fastsettes ved lov. Dette er gjort i lov om Norges Flag av 10. desember 1898 nr. 1, se …

Les mer →
2010

Flaggideer VG protokoll [2010]

11. juni 2010 inviterte VG avisens lesere til å komme med nye forslag til utforming av Norges flagg, (1) og til  å diskutere tema på VGs nettside.(2) I artikkelen sto …

Les mer →
2009

Kvenlandsforbundet har valgt seg eget flagg [2009.10] (uoffisiel i Norge)

Kvenlandsforbundet har hatt avstemming blant egne medlemmer, og har gått inn for et eget flagg. (2009) Kvenflagget blir ikke offentlig godkjent (2018)

Les mer →
2003

Det samiske flagget – Offisiel i Norge [2003.04.11]

“§ 1-6.Det samiske flagget Det samiske flagget er flagget godkjent av den 13. nordiske samekonferansen 15. august 1986. Sametinget kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om bruken av det samiske flagget.” Tilføyd ved lov …

Les mer →
1991

Kong Harald V [1991 – dd]

Harald V (1937) “Sønn av Kong Olav V og Kronprinsesse Märtha. Etterfulgte sin far som Norges Konge 17. januar 1991. Signet i Nidarosdomen 23. juni 1991. Han tok valgspråket ‘Alt for Norge‘.”1

Les mer →
1986

Det samiske flagget [1986.08.15] (uoffisiel i Norge)

“Det samiske flagget er felles for alle samer, uavhengig av hvilket land de bor i. Flagget ble godkjent 15. august 1986 av Den 13. nordiske samekonferansen i Åre, Sverige, og …

Les mer →
1977

Forslag til samisk flagg [1977]

Synnøve Persen, prøvetrykk [1977]

Les mer →
1958

Kongelig Norsk Seilforening [1958.05.04-1991.12.31]

1957

Kong Olav V [1957 – 1991]

Olav V (1903-1991) “var nest eldste sønn av Kong Frederik VIII og Dronning Louise av Danmark.Han var døpt Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel og var Prins av Danmark. (…) Kong Olav tok …

Les mer →
1947

Undersøkelseskommisjonen av 1945

“Vurdering av regjeringens samlede virksomhet. Kommisjonen har i avnittet om regjeringens oppgaver pekt på de mange og store saker regjeringen fikk å arbeide med i London-perioden. Hovedoppgavene var: å holde …

Les mer →
1945

Frigjøringsdagene – 1945 [1945.06.07]

Etter de tyske styrkene i Norge kapitulerte 8. mai ble landet okkupert av allierte (britiske og amerikanske) styrker til 7. juni 1945. General Andrew Thorne ankom 13. mai og var ansvarlig for de alliertes avvikling av okkupasjonsstyret.

Les mer →
1944

Frigjøringen av Kirkenes [1944.10.25]

Klokken 02:15 natt til 25. oktober sto fire soldater fra Den røde armé i tunnelåpningen og sa til de mange tusen som hadde søkt tilflukt i tunnelen: «Dere er frie, heis det norske flagget».

Les mer →
1941

Forordning om vern om flagget [1941.12.08]

“§ 1. Norges flagg* og farger og solkorsmerket må bare brukes på en måte som ikke krenker nasjonalfølelsen. Det samme gjelder nasjonalsangen. (…)

§ 3. Norges flagg kan bare brukes av offentlige myndigheter. Dog kan handelsflagget også brukes av private, men bare til flagging.
Flagging fra bygninger som vesentlig tjener til offentlig bruk, må bare skje med Norges flagg, andre flagg som er godkjent av Innenriksdepartementet og i tilfelle med utenlandsk flagg.*”

Les mer →
1940

Tysklands flagg og orlogsflagg i Norge under okkupasjonen, norsk kapitulasjon [1940.06.10]

“(…) Über Narvik selbst weht endgültig die deutsche Flagge. Die norwegischen Streitkräfte haben in der Nacht vom 9. zum 10. Juni ebenfalls ihre Feindseligkeiten eingestellt. Die Kapitulationsverhandlungen sind im Gange.”

Les mer →

Tysk okkupasjon [1940.04.09 – 1945.05.08]

NOTAT: Tysklands orlogsflagg og Tysklands Hakekorsflagg ble benyttet i mange okkuperte bygninger og steder i Norge. Dette betyr ikke at Norge byttet flagg i denne perioden.

Les mer →
1931

Norges flagg i Eirik Raudes Land. Okkupasjon [1931.06.27 -1933.04.05]

“27. juni. Det norske flagget heist ved Myggbukta fangst- og radio/meteorologiske stasjon av Hallvard Devold, Thor Halle, Eilif Herdal, Søren Richter og Ingvald Strøm. Området nord for Scoresbysund mellom 71°30′ …

Les mer →
1929

Norges flagg i Antarktis

“Den tredje Norvegia-ekspedisjonen 1929/30 ble ledet av Hjalmar Riiser-Larsen, og kaptein på Norvegia var Nils Larsen. Målet var ta seg frem til Enderby Land, og herfra utforske området mot Weddelhavet …

Les mer →

Norges flagg i Peter I Øy [1929.02.02]

“Det norske flagg ble heist på øya 2. feb. 1929 av den andre Norvegia-ekspedisjon, sendt ut av Lars Christensen. Norsk biland 6.mars 1931.” (1) – Bilde: (Offentleg eigedom) Norsk Polarinstitutt. …

Les mer →
1927

Norges flagg i Bouvetøya [1927.12.01]

“Det var den 1. desember 1927 at den norske «Norvegia»-ekspedisjonen gikk i land på Bouvetøya, plantet det norske flagget og erklærte øya for norsk territorium.”

Les mer →

Forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget

“§ 1. I henhold til lov om Norges flagg av 10. desember 1898 § 1 skal Norges handelsflagg være høirødt og delt i fire rettvinklede firkanter ved et mørkeblått kors …

Les mer →
1925

Svalbardtraktaten trår i kraft [1925.08.14]

“Det norske flagget ble heist i Longyearbyen da Norge overtok suvereniteten over Svalbard i august 14. 1925.”

Les mer →
1916

Norges flagg i Store Norske – Svalbard – (“Stars and stripes” går ned)

“«Stars and Stripes» fires og ingeniør Sigurd Westby heiser det norske flagget i Longyear City 15. juli. Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap stiftes på konstituerende generalforsamling i Oslo 30. november.” …

Les mer →
1911

Amundsens Sørpolekspedisjon [1911.12.14]

“Roald Amundsens sørpolekspedisjon – den tredje Fram-ferd – var en norsk ekspedisjon til Antarktis gjennomført i årene 1910–12. Amundsen, Olav Bjaaland, Helmer Hanssen, Sverre Hassel og Oscar Wisting nådde polpunktet …

Les mer →
1907

Svalbard-ekspedisjoner

“Adolf Hoel hever slegga under sin første vitenskapelige ekspedisjon til Krossfjorden på Svalbard 1907. Det norske flagget ligger klart.”

Les mer →
1906

Kongelig Norsk Seilforening [1906.01.27-1937.03.19]

1905

Norges Kongeflagg [1905 – dd]

“Løven i kongeflagget fikk sin nåværende utforming i 30. desember 1905, etter tegning av maleren Eilif Peterssen (1852-1928). Kongehuset har fastholdt våpen og flagg med 1905-løven, også etter at staten i …

Les mer →

Kongeriget Norges Grundlov “§ 111” [1905.11.21]

“§ 111.Det norske Flags Form og Farver bestemmes ved Lov. Grlbest. 21 nov 1905.” (1)

Les mer →

Kong Haakon VII [1905.11.18 – 1957]

Haakon VII (1872-1957) “var nest eldste sønn av Kong Frederik VIII og Dronning Louise av Danmark.Han var døpt Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel og var Prins av Danmark. Til …

Les mer →
1899

Fest for det nylig lovfestede “rene flagg” i Bergen

“Foraar i vort Hjerte” (Bjørnstjerne Bjørnson 1832-1910)

Les mer →
1898

Lov om Norges Flagg [flaggloven]

“§ 1. Norges Koffardiflag skal være et høirødt, med et mørkeblaat, og af en hvid Kant indfattet Kors, i fire retvinklede Firkanter afdelt Flag, hvis Bredde skal forholde sig til …

Les mer →
1897

Første gang 1. mai ble feiret nord for Trondheim

“1. mai-demonstrasjon på Fauske, 1897. Dette var første gang 1. mai ble feiret nord for Trondheim. Først i toget går Fauske arbeiderforening, som dengang var den nordligste sosialdemokratiske forening i …

Les mer →
1884

Kongelig Norsk Seilforening (tidligere: Norsk Forening for Lystseilads) [1884.12.06-1905.06.07]

1872

Kong Oscar II [1872 – 1905]

Oscar II (1829-1907) “etterfulgte sin bror Carl IV som konge av Norge og Sverige i 1872. Han tok valgspråket ‘Broderfolkenes vel‘. Han var gift med Sophie av Nassau, og deres …

Les mer →
1870

Det første offisielle barnetoget (med flagg uten unionsmerke)

“I 1869 fikk skolestyrer Peter Qvam (1822-1907) i Christiania idéen om et eget barnetog på 17.mai. Han organiserte et lite tog på sin egen skole; Qvams Skole. Qvam var en …

Les mer →
1859

Kong Karl IV [1859 – 1872]

Karl IV (1859-1872) “ble en av de mest populære konger Norge og Sverige har hatt – impulsiv og varmhjertet, vakker og vinnende, romantisk av lynne og allsidig kunstnerisk begavet. Men …

Les mer →
1844

Norges Kongeflagg [1844-1905]

Norges flagg [1844.06.20 – 1898.12.10]

“Det norske og svenske flagg ble likestilt ved lov av 20. juni 1844. Både det svenske og det norske handelsflagget og statsflagget fikk et unionsmerke i øverste felt nærmest stangen. …

Les mer →

Kong Oscar I [1844 – 1859]

“Oscar I (1799-1859) ble norsk og svensk konge etter sin far, kong Carl III Johan. Hans regjeringstid var preget av færre konflikter enn farens, og han gav på mange måter Norge …

Les mer →
1836

Forslag til Unionsorlogsflag [1836.05.02]

“Bergråd Peter Petersen (1767-1850) oversender, gjennom geistlig og representant Hans Riddervold (1795-1876), en historisk-heraldisk fremstilling av Norges riksvåpen og dets avbildning i flagg, på mynter m.v., med to fargeplansjer.

Les mer →

Forslag til flagg og unionsmarke [1836.04.07]

Forslag fra norsk jurist og politiker Jonas Anton Hielm (1782-1848). “Forslag til lov om det norske flagg med to fargeplansjer om handels- og orlogsflaggene, ang. en henvendelse til regjeringen om å …

Les mer →
1821

Godkjenningen av det norske flagget [1821.07.13]

Kongelig resolusjon om at det trefargede flagg kan benyttes som Norges handelsflagg av skip i de nære farvann. Dokumentet er på 6 sider innbundet i en protokoll med en akvarell …

Les mer →

Norges Flagg [1821-1844]

“Tilleggsinnstilling, datert 7 mai, ang. det norske handelsflaggets utseende. Innstilling, datert 11 mai, fra Revisjonskomiteen ang. forslag til lov om flaggets utseende.” (1)

Les mer →

Stemt over flaggforslagene [1821.05.04]

Forslag Nº3 – “40 av de 59 stortingsrepresentantene som var til stede, mente Meltzers utkast var det beste.”(1)(2) Forslag Nº11.B – 9 eller 10 stemmer Forslag fra Knudtssøns  – 3 stemmer Forslag Nº8 – 1 …

Les mer →

Forslag til flagg [1821.04.30]

“Innstilling, datert 4 april, fra komiteen for handelsflagget, behandles etter nærmere oppslag. I mellomtiden skal de innkomne tegninger med forslag til det norske handelsflagg, betegnet med løpenummer, slås opp i …

Les mer →

Forslag til flagg (egen tolkning) [1821.03.28]

Forslag, datert 28 mars 1821, ang. nasjonalflagget fra Ingelbrecht Knudssøn (1776-1826), norsk jurist og stortingsrepresentant 1og president i Stortinget 1821. (1) Besluttet sendt komiteen ang. forhandlingene med barbareskstatene (april 4. 1821). (2) “Forslag som …

Les mer →

Forslag til flagg for norske skip [1821.03.12]

Forslag fra stortingetrepresentanten Jan Rasmussen Sande (1760-1847), datert 12 mars, om et eget handelsflagg for norske skip. Odelsthinget fra 13 mars besluttet sendt komiteen ang. forhandlingene med barbareskstatene. 1

Les mer →

Stortinget [1821.03.01]

Embetsmann og stortinget representant Hans Leierdahl Nansen (1764 1821) innleverer to underskriftslister fra Farsund og Sogndal.

Les mer →

Forslag til flagg [1821.02.26]

Forslag fra embetsmann og representant Christian Magnus Falsen (1782-1830) om at flaggets utseende bestemmes ved lov, vedlagt 1 tegning. Besluttet sendt komiteen ang. forhandlingene med barbareskstatene. (1) The proposal is quite similar to …

Les mer →

Forslag til flagg [1821.02.20]

“Representant og fogd Nils Astrup (1778 1835) oversender underskriftsliste fra Borgere i Grimstad med forslag til flaggets utseende (utstilt i Stortinget som nr. 12). Besluttet sendt komiteen ang. forhandlingene med barbareskstatene.”

Les mer →

Forslag til lov om Norges handelsflag [1821.02.20]

Forslag fra representant Jacob Aall (1773 1844) datert 20 februar til lov om Norges handelsflagg. Odelsthinget fra 26 februar 1821 besluttet sendt komiteen ang. forhandlingene med barbareskstatene.

Les mer →

Stortinget [1821.02.17]

Jens Hansen Blom (1788 1840) representerte Skien og Porsgrunn på Stortinget (1821–1823) var bl.a. medlem av flaggkomiteen. I Februar 17.  oversender han tre underskriftslister ang. handelsflagget fra borgere i Skien, Porsgrunn …

Les mer →

Stortinget [1821.02.10]

Stortingets adresse av 14 september 1818 om forhandlingene med barbareskstatene om anerkjennelse av et norsk handelsflagg. Besluttet sendt valgkomiteen. Source: Stortinget

Les mer →
1820

Forslag til flagg [1820.09.15]

Fra Stavanger ble det høsten 1820 startet en aksjon for et nytt handelsflagg. Sirkulære datert Stavanger 15. september 1820 fra Gabriel S. Kielland med forslag til nytt flagg for Norge. …

Les mer →
1818

Svensk-Norske unionshandelsflagget [1818.10.26 – 1844.06.20]

“Kgl.res. av 26. oktober 1818 tillot at ‘førere af norske handelsskibe, der maatte ønske det, i alle farvande maae bruge unionsflaget, dog uden split og tunge'(1). Dette flagget var det …

Les mer →

Kong Carl III Johan [1818 – 1844]

“Carl Johan (1763-1844) ble norsk og svensk konge i 1818. Hans kroning fant sted 7. september 1818, – den første i Norge på over 300 år. Den svenske tradisjonen tilsa kroning iført …

Les mer →
1816

Norges Flagg (alternativt for båter) [1816]

I akvarell av Johan Friedrich Leonhard Dreier (1775 – 1833) “Fortuna” (sjalupen bygget i 1814 for Jens Gran) på vei inn mot Vågen i Bergen vi kan se Norges flagg men med to klart unntak fra 1814s …

Les mer →
1815

Forslag til flagg [1815.10.16]

To forslag fra Niels Aall (1769–1854), en av Norges ledende politikere i 1814.

Les mer →

Forslag til flagg [1815.08.17]

Forslag fra stortingsrepresentant, skipsreder, gårdbruker og sagbrukseier Pedr Bøgvald (1762–1829). Source: Stortinget

Les mer →

Norges Kongeflagg [1815.03.07 – 1844.06.20]

Bilde: Svenska Flaggans Museum https://gotiskaforbundet.se/svenska_flaggan.html

Les mer →

Svensk-Norske unionsorlogsflagg [1815.03.07 – 1844.06.20]

“Det svensk-norske unionsorlogsflagget av 07.03.1815. For første gang fikk Norge et flagg med splitt og tunge. På denne tegningen er det ”norske” feltet tegnet som et kvadrat. I dag er dette feltet …

Les mer →
1814

Sverige-Norges handelsflagg (“fjernere farvande”) [1814.12.01 – 1844.06.20]

“Norges handelsflag som det daværende svenske handelsflag. Fra dec. 1814 til 20/6 1844 på de ‘fjernere farvande’. (…)Benyttedes fra 1814 til 44. Det havde samme udseende som det daværende svenske …

Les mer →

Declaration fra Kongeriget Norges [1814.11.25]

“5) Bestemmelse af et egen Coffardie-Flag overeensstemmende med Grundloven 111te §.
Christiania, i Norges overordentlige Storthing Præsidentskab, den 25de November 1814.
Christie. p.t. Præsident.”

Les mer →

Forslag til flagg (egen tolkning) [1814.11.15]

“Flagget troer Committeen kunne være enten hvidt med den norske Løve i grønt Feldt, eller hvidt med en grøn Stribe i Midten.”
(Bilde: egen tolkning)

Les mer →

Kong Carl II [1814 – 1818]

Carl II (1748-1818) Svensk og norsk konge fra 14. november 1814 til 5. februar 1818.(1) Han tok valgspråket ‘Folkets vel min høyeste lov‘.(2)

Les mer →

Kongeriget Norges Grundlov [1814.11.04]

“§ 111. Norge har Ret til at have sit eget Coffardie-Flag. Dets Orlogs-Flag bliver et Unions-Flag.”1

Les mer →

Forslag til flagg (egen tolkning) [1814.11]

Forslag fra stortingsrepresentant og prest på Snåsa Svend Busch Brun (1774–1826). Hans forslag var kun en skisse i sort og hvitt. Bildet over er vår egen tolkning av dette forslaget. (SA, …

Les mer →

Forslag til flagg [1814.10.20]

Forslag fra kaptein og kontorsjef i 5. Departement Gregers Lundh om et nytt norsk flagg med to fargeplansjer. 1

Les mer →

Svensk forslag til norsk flagg [ca. 1814]

“Modellritning till norsk handelsflagga ca 1814.” (1) ” Vi yttrade tillika den förmodan, at E.K.M:t skulle med nöje låta Norrska lejonet få ett rum i den Svenska flaggan, och man syntes vara ganska …

Les mer →

Anonymt forslag [1814.10]

Anonymt forslag til norsk flagg. Kilde: Stortinget

Les mer →

Anonymt forslag [1814.10]

Anonymt forslag til norsk flagg.1

Les mer →

Norges Flagg – Alternativt [1814.07]

“Norske Flag bliver uforandret, eller og efter National Farven graat og grønt”. Christian Frederik

Les mer →

Kong Christian Frederik [1814.05.17 – 1814.10.10]

“Christian Frederik (1786-1848) var konge av Norge i noen hektiske måneder sommeren 1814, og har tradisjonelt stått som en av de mest romantiske kongeskikkelser i norgeshistorien. Han spilte en sentral …

Les mer →

Norges Flagg – Eidsvoll 1814 [1814.05.17]

“Det ble flagget ved hovedbygningen (Eidsvollsbygningen) på Eidsvoll verk den 19. mai 1814 da Christian Frederik avla ed og holdt sin trontale, etter kongevalget 17. mai. I katalogen blir det opplyst …

Les mer →

Norges Flagg [1814.02 – 1821]

“Jeg Christian Frederik, Norges Regent, Prinds til Danmark,Hertug til Slesvig, Holsten Stormarn, Dytmarsken og Oldenburg; Gjør vitterligt: At det Norske Flag saavel for krigsfartøier som kjøbmandsskibe, herefter skal være rødt, med et hvidt …

Les mer →

Kielfreden [1814.01.14]

“Den svenske kronprins Carl Johan sto med sine tropper nord i Tyskland, klar til å angripe Danmark. Etter fire dagers intensive forhandlinger mellom Danmark, Sverige og Storbritannia, gikk danske kong Fredrik 6. …

Les mer →
1808

Dansk-Norsk kongeflagg til Norske skip sør for Kapp Finisterre [1808 – 1818]

“Alle norske skip som seilte sør for Kapp Finisterre mellom 1757 og 1814 hadde kongens monogram i korsets krysningspunkt. Dette var for å skille dannebrog fra malteserordenens flagg som nesten …

Les mer →

Danmark-Norges kongeflagg [1808 – 1814]

“Kongeflaget har i spunsen det kongelige våben. Kongeflaget med det kongelige våben kendes fra 1731.” 1 “Splitflag: flag med to tunger, anvendt af kongehuset og staten. Splitflag bruges stort set kun …

Les mer →

Kong Frederik VI [1808 – 1814]

“Frederik VI (1768 – 1839) var den siste dansk-norske unionskonge. Hans regjeringstid som norsk konge varte bare i seks år, og det var blant norske historikere lenge en utbredt oppfatning …

Les mer →
1796

Dannebrog i blatt pa danske og norske skip [ca. 1796 – 1848]

“A couple of flag books (from the 1803-8 period), and also some paintings (from the period 1796 to 1848), show a flag with the Dannebrog in the canton of a …

Les mer →
1766

Dansk-Norsk kongeflagg til Norske skip sør for Kapp Finisterre [1766 – 1808]

“Alle norske skip som seilte sør for Kapp Finisterre mellom 1757 og 1814 hadde kongens monogram i korsets krysningspunkt. Dette var for å skille dannebrog fra malteserordenens flagg som nesten …

Les mer →

Danmark-Norges kongeflagg [1766 – 1808]

“Kongeflaget har i spunsen det kongelige våben. Kongeflaget med det kongelige våben kendes fra 1731.” (1) “Splitflag: flag med to tunger, anvendt af kongehuset og staten. Splitflag bruges stort set …

Les mer →

Kong Christian VII [1766 – 1808]

“Christian 7. (1749-1808), konge af Danmark og Norge 1766-1808. Regeringstiden faldt sammen med en af de mest urolige perioder i Europas historie, revolutionstiden og Napoleonskrigene. Kongen var et sart og …

Les mer →
1757

Dansk-Norsk kongeflagg til Norske skip sør for Kapp Finisterre [1757 – 1814]

“Alle norske skip som seilte sør for Kapp Finisterre mellom 1757 og 1814 hadde kongens monogram i korsets krysningspunkt. Dette var for å skille dannebrog fra malteserordenens flagg som nesten …

Les mer →
1748

Forordning om Coffardi-Skibes og Commis-Farernes samt de octrojerede Compagniers Skibes Flag og Giøs, samt Vimpeler og Fløie.* [1748.07.11]

“1. Det danske Coffardi-Flag skal være rødt med hvidt Kors uden Split; Og skal, naar Flagets Brede ved Stangen sættes som Basis og Grund for Proportionen, det hvide Kors være …

Les mer →
1746

Danmark-Norges kongeflagg [1746 – 1766]

“Kongeflaget har i spunsen det kongelige våben. Kongeflaget med det kongelige våben kendes fra 1731.” (1) “Splitflag: flag med to tunger, anvendt af kongehuset og staten. Splitflag bruges stort set kun …

Les mer →

Kong Frederik V [1746 – 1766]

“Frederik V (31.3.1723-14.1.1766), konge af Danmark og Norge 1746-66. Kongens regeringstid var – i lighed med faderens – en fredsperiode. Økonomisk var det tillige en fremgangstid, hvilket bl.a. gav sig …

Les mer →
1743

Flagning på halv stang [1743]

“Flagning på halv stang har været praktiseret siden 1743.” 1

Les mer →
1741

Forbud paa Vimpel-Føring

“Ingen Skipper, som fører noget i Kongens Riger og Lande hjemmehørende Skib, enten det maatte føre Canoner eller ikke, ei heller nogen Kjøbmand eller Rheder deri, maa understaa sig enten …

Les mer →
1731

Danmark-Norges kongeflagg [1731]

“Kongeflaget har i spunsen det kongelige våben. Kongeflaget med det kongelige våben kendes fra 1731.” 1 “Splitflag: flag med to tunger, anvendt af kongehuset og staten. Splitflag bruges stort set …

Les mer →
1730

Kong Christian VI [1730 – 1746]

“Christian VI (1699-1746), konge af Danmark og Norge 1730-46. Kongen var den første i den oldenborgske kongerække, i hvis regeringstid riget ikke var i krig. Til gengæld var tiden præget …

Les mer →
1696

Splitflagets proporsjoner [1696 – Orlogsflagg]

“I 1696 blev splitflagets proportioner fastsat; de er senere blevet ændret. Det blev skik, at staten også på land flager med splitflag.” 1 “In 1696 the Admiralty presented the King …

Les mer →
1669

Heraldisk kongeflagg i unionstiden [1600-tallet]

“Bare i en flaggbok* i unionstiden opptrer Norge under eget flagg. Dette norske flagget er rødt med en gul løve som holder en hellebard. Det er selvfølgelig en flaggversjon av Norges …

Les mer →
1635

Ikke lovlig å bruke Spitflagget i handelsskip

“I 1635 indskærpedes det, at handelsskibe ikke må føre splitflag.” 1

Les mer →
1630

Splitflaget forbeholdt orlogsflåden [1630]

“Ifølge en forordning fra 1630 var splitflaget forbeholdt orlogsflåden.” 1 “The first regulation regarding the Splitflag dates from 27 March 1630, in which King Christian IV orders that Norwegian Defensionskibe …

Les mer →
1537

Kong Christian III [1537 – 1559]

Christian III (1503-1559) var konge av Danmark fra 1536 til 1559 (1,3) og av Norge fra 1537 til 1559.(2,4) Han tok valgspråket ‘Skje Herrens vilje‘.(5)  “Som konge kom Christian aldri selv …

Les mer →
1536

Danmark-Norges flagg [1536 – 1814]

“En historisk oversikt over flagget dannebrog hører først og fremst til den danske flagghistorie. Men i hele perioden fra 1536 til 1814 mens rikene Danmark og Norge var forent, var …

Les mer →
1400

Erik av Pommerens admiralsflagg [ca. 1400s]

“A medieval ship flag captured from a Danish ship* by forces from Lübeck in 1427 displaying the arms of Denmark, Sweden, Norway and Pomerania. The flag remained in this city …

Les mer →
1397

Kalmarunionens flagg [1397-1523] (tolkning)

“Kalmarunionen er navnet på den politiske foreningen som formelt bestod mellom de tre nordiske rikene Danmark, Norge og Sverige i perioden 1389/1397–1521. Sverige stod imidlertid reelt utenfor unionen i lange …

Les mer →
1318

Ingebjørg Haakonsdatters segl

“Det er vanskelig å slå sikkert fast hva som er det eldste norske flagget. Men det eldste vi kjenner til, er avbildet på hertuginne Ingebjørg Haakonsdatters (1301-1361) segl fra 1318. Her ser …

Les mer →
1280

Den norske løve med øks

“Norges riksvåpen er en oppreist løve med krone og øks med sølvblad mellom forlabbene. Norske konger og fyrster brukte løve i sitt segl fra 1220-tallet av. Eirik Magnusson (konge 1280–1299) ga ved sin kroning i 1280 den oppreiste løven øksa i forlabbene, og dermed fikk Norges riksvåpenet sitt endelige innhold. Senere endringer er stilistiske, innholdet det samme.” (3) (…)

Les mer →
1250

Den norske løve (gull og rød)

Kilde: Life of St Edward the Confessor, c. 1250-60. s. 67

Les mer →
1219

Den norske løve

Jarl Skule Bårdsson segl “Omkring 1857 fantes midt i byen ved gravning af en kjeller 3 alen dybt en signetplade af messing (C 3203), hvorpaa sees en løve i skridende …

Les mer →