Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Gutternes Flagtog [1870.05.17]

Gutternes Flagtog [1870.05.17]

“Krohgstøtten ved Akerselva var det første offentlige æresmonument i det moderne Norge, og den fungerte som midtpunkt for 17. mai-feiringen i hovedstaden frem til 1860-årene.”1

“I Formiddag omtrent kl.9:30 udgik fra Fæstningen det Tog af Smaagutter med hver sit norske Flag, der var bragt istand ved et fra Digteren Bjørnstjerne Bjørnson til Skolerne udgaaet Cirkulære, i den angivelige Hensigt at erindre Flagets Emancipation for 26 Aar siden. I toget deltog henved 1200 Gutter, hørende til Pipervikens, Grønlands, Hammersborg, Møllergadens og Sagens Almuerskoler samt Qvams Skole, hvorimod Elevene fra de øvrige Skoler i Byen ikke havde fundet tilstrækkelig Anledning til at være med. Midt i Toget marjcherede et Musikkorps. Processionen bevægede sig opover Kirkegaden (ikke, som i Programmet fastsat, Kongens Gade) og Karljohansgade til Storthingsbygningen. Efter udenfor denne at have funget et Par Gange drog Toget videre til Slottet og derfra til Krohgstøtten, hvor der ikke holdtes nogen Tale, da Tiden formodentlig blev for knap. Da Toget nemlig atter naaede Fæstningen, var Klokken allerede omtrent 12, og mange af de Smaa vare under den lange March blevne trætte og havde faldt fra underveis. For de Igjenværende, som dog udgjorde Massen, holdt Telegrafrevisor D. Hansen en efter Omstændighederne lidt vel lang Tale, hvori han paa en popular Maade udviklede Flagets Betydning, efterat først en Flagsang af Jonas Lie, sat i Musik af Erik Hoff, var afsungen. ‘Børnekorstoget’, som det kaldtes af Publikum, opløste sig derpaa. Det tog sig godt ud, og et ikke lidet Publikum var strømmet sammen for at sederpaa.”2

  1. Storsveen, O.A. «Christian Krohg» www.snl.no/ Store Norske Leksikon. 2009.02.13
  2. Morgenbladet. Christiania, 1870.05.18

    Bilde: Ukjent. Foto: [cc by] Worm-Petersen, S. Norsk Teknisk Museum NTM UWP 14129.

 

  1870  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.04. av antipodes café  /