Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Norges handelsflagg [1836.03.24]

Norges handelsflagg [1836.03.24]

Forslag om adresse til Kongen /

Stortinget:“Forslag af Christiania Byes Repr.[Sørensen, Holst, Foss] angaaende Foranstaltninger til Rettelser ihenseende til de unionelle Forhold, bestaaende af følgende Punkter:
1) I en underdanigst Adresse til Hans Majestæt Kongen at anholde om:
a) at der for et paa grundlovmæssig Maade tilblevet norsk Handelsflag bevirkes fuld Anerkjendelse paa alle Have i alle Havne;
b) at Norges retmæssige Stilling i Foreningen, som selvstændig og Sverige aldeles sideordnet Rige, maa vorde tydeligen betegnet ved Unionsflagets Farver og Mærker, ved Anvendelsen saavel af det norske som svenske Rigsvaaben ved Formen af den kongelige Titulatur og ved Myntpræg og Sigeller m. m.;
(…) 2) Til at bestride Udgifterne ved Underhandlinger med Barbareskerne angaaende Anerkjendelsen av Norges grundlovmæssige Handelsflag bevilges den fornødne Sum, for hvis Anvendelse Regnskab bliver at aflægge (…)
Beslutning [enstemmig]: “Tilstilles Constitutionscommitteen og besørges trykt i Morgenbladet.” 1

  1. Stortingsforhandlinger 1836, mars. s94-ff.
  1836  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /