Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggforslag [1842.08.06]

Flaggforslag [1842.08.06]

Norges orlogsflagg (Helland) /

“(…) Om Maaden, paa hvilken det norske orlogsflag skal lempes til Unionsflag, kan der være forskjellige Meninger, men jeg antager at dette nemmest og retligst vil skee ved at der i Midten af det norske Flags Kors anbringes et trekantet blaat skjold med 3 gyldne Kroner, hvilket Skjoldmærke nemlig ligesaameget tilhører Norge som Sverig og Danmark
(…) Norge og Sverig allerede have et fælles Skjoldmærke i de 3 Kroner paa blaa Grund. Ved at indsætte dette Skjoldmærke paa samme Maade i Midten af det norske og af det svenske Flag, vilde begge Riger erholde hver sit med et Fællesmærke forsynede Unionsflag. (…) Dersom Sverig vil indsætte et med Norge Fælles Unionsmærke i sit Flag, hvortil det dog hverken ved Grundlov Traktat eller Konvention er forpliget, saa kan der rimeligviss for Sverriges Vedkommende vel heller aldrig blive Spørgsmaal om noget andet Unionsmærke, end det for alle de 3 nordiske Riger fælles Skjoldmærke de 3 gyldne Kroner i blaat Feldt, anbragt i Midten af det gule Kors i det svenske Flag.
At de Svenske have fort og endu føre bannere med 3 kroner i blaat feldt er bekjend, og at der ogsaa stundom har været anbragt Kroner i Flaget, kan blandt andet
sees af Tornqvist’s Svenske Flottans Sjötåg, Pag.142.

(…) I Midten af Flagets Kors
anbringes et Unionsmærke, naar et saadant bliver bestemt; dog maa dets høide og brede ikke udgjøre mere end 4/16 af Flagets Bredde og 4/27 af dets Langde.
(…) Det Unionstegn, som ifølge Grundlovens §111. skal indsættes i det norske Orlogsflag, bliver et trekantet blaat Skjold, hvori Fælles-Skjoldmærket de 3 gyldene Kroner anbringes. Dette Skjold placeres i Midten af Flagets Kors.” 1.

  1. Sigholt, O.* «Forslag til Lov angaaende Kongeriget Norges Flag.». Indgivet til Norges 10de ordentlige Storting. Bergen, 1842
    (“Denne udgave er besørget af A. Helland.” (Pettersen, H. «Anonymer og pseudonymer i den norske literatur 1678-1890» Kristiania, 1890)

Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1842  /  Historie, Norges Flaggforslag  /  Sist oppdatert 2021.09.30. av antipodes café  /  #: , , , ,