Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Norges unionsflagg [1844.06.20 > 1898]

Norges unionsflagg [1844.06.20 > 1898]

Norges unionshandelsflagg (Oscar I) /

Kgl. Resolusjon [i sammenstatt Statsråd –7 svenske, 3 norske Statsråder–]:
“(…)

3) at det ved Kgl.Res. af 07/03 1815 for begge Riger fastsatte fælles Unionsflag forandres saaaledes, at det for hvert af Rigerne skal være ligt dets nuværende Handelsflag, dog saaledes:

a) at dette Unionsflag skal have Split og Tunge, og

b) at Flagets øverste Fiirkant, nærmest Stangen, skal udgjøre et for begge Riger fælles Unionstegn, som dannes ved en lige fordeelt Sammensætning af de til begge Rigers Flag hørende Farver saaledes som den approberede Tegning nærmere udviser, ligesom her omhandlede Unionstegn bliver anbringe i Vimpel;

4) at som Orlogsgjøs og til Brug for de forenede Rigers Gesandter og Consuler hos fremmede Mageter skal bruges et Flag, der bliver over eenstemmende med Unionstegnet i Orlogsflagene

5) at Kongeflaget eller det Flag, som benyttes af Kongen og den kongelige Familie, skal være overeensstemmende med Orlogsflaget, nemlig saaledes, at det svenske Orlogsflag benyttes paa svensk og det norske paa norsk Fartøi, i begge Tilfælde med det oven fastsatte Unionsvaaben anbragt i Midten af Flaget;

6) at begge Rigers Handelsflag saavelsom de Flag, der i begge Riger benyttes paa Told- og Postfartøier, eller hvorsomhelst, hvor Orlogsflag ikke benyttes, men Nationaliteten skal repræsenteres, forandres saaledes, at, med Bibehold forøvrigt af det i ethver af Rigerne antagne Flag, dets øverste Fiirkant, nærmest
Stangen, skal bestaae af det for Orlogsflaget ovenfor bestemte Unionstegn, og bør svenske og norske Handelsfartøier, for i udenlandsk Havn at kunne erholde Bestyttelse og Bistand af Hans Kgl. Majestæts Gesandtskaber og Handelsagenter, fra og med næstkommende Aars Begyndelse anlægge dette nye Flag.” 1

  1. Oscar I «Love, Anordninger, Kundgjørelser, aabne Breve, Resolutioner m.m., der vedkomme Kongeriget Norges Lovgivning og offentlige Bestyrelse» s115-f. Utg. Grøndahl. Christiania, 1845

    Se: Stortingsforhandlinger 1879,
    s160. Indst. O. No 75.

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1844  /  Historie, Norges Flagg  /  Sist oppdatert 2021.09.30. av antipodes café  /  #: