Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Plakat om utilladelige Flag, Vimpler m. m

Plakat om utilladelige Flag, Vimpler m. m

Admir. og Commiss. Coll. Placat

“At ingen Koffardi-Skippere af Kongens Undersaatter, eller som føre noget Skib Kgl. Undersaatter tilhørende, maa enten til Søs, under Sejl eller til Ankers, i Kgl. eller fremmede Havne eller Reder, ved hvad Lejlighed eller Anlendning, enten af Festiviteter eller andet, det end maatte være, føre nogen Slags Flag, Vimpel, Vager, Gøs eller under hvad Navn det end kan nævnes, uden alene dem, som Frd. 11 Juli 1748 i 1 og 2 anordner, og saaledes, som de dere ere beskrevne, ej heller lade andre end dem forfærdige eller ved Skibene have; alt under den Straf af 50 Rdlr., som i Frd. om Vimpelføringen af 17. Februar 1741 er fastsat og ved Frd. 11 Juli 1748 er igentaget.”1,2

“Om Vimpels Føring med videre er fagledes ved Placat fra Admiralitetetet, datert 6 Decembr. 1776. befaltet.
At H. M. under 2 hujus allernaadigst har befaltet, at ingen Coffardie-Skippere af H.M. Underfaattere, eller som føre noget Skib, H.M. Underfaatter tilhørende, maae enten til Søes under Seil eller til Ankers i H. M. eller fremmede Havne eller Rede, understaae fig, ved hvad Leilighed eller Anledning, enten af Festiviteter eller andet det end maatte være, at føre nogen Slags Flag, Vimpel, Vager, Gios, eller under hvad Navn det end kunde nævnes, uden allene de, som Forordningen af 11. Jul. 1748.: i den 1 og 2 § anordner, og faaledes som de, der ere beskrevne, ei heller at lade andre end dem forfædige, eller ved Skibene at have, alt under den Straf af 50 Rdlr., som i Forordningen om Bimpel-Foringen af 17 Februar 1741. er fastsat, og ved Forordningen af 11. Jul. 1748 allernaadigst er igientaget.” 3

  1. Jensen, J.A.D.”Uddrag af danske Søfartslove”. Utg. Gad. Kjøbenhavn. 1894.
  2. Grahl-Madsen, A.: ‘‘Forslag til lov om flagg og flaggbruk”. Utg. Norges Handelshøyskole. Bergen. 1972
  3. Extract og Udtog af de Kongelige Befalinger, som ved allernaadigst udgivne og trykte Forordninger ere bekiendtgiorte, Norge vedkommende fra Aar 1648 til 1770 inclusive tilligemed et Alphabetisk Register over Indholden og een Tavle over Bøygde-Tingenes Holdelse efter den nye Stiil og de skeede Forandringer’‘. s.163. Utg. Trykt hos Samuel Conrad Schwach, 1772.

  1776  /  History  /  Last Updated February 7, 2021 by antipodes café  /