Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flagg- og Vimpelføring [1741.02.17]

Flagg- og Vimpelføring [1741.02.17]

Forbudt på handelsskip /

“Ingen Skipper, som fører noget i Kongens Riger og Lande hjemmehørende Skib (enten det føre Canoner eller ikke), ei heller nogen Kjøbmand eller Reeder derudi, maae enten i Søen, paa nogen indenlandsk Reed eller Havn, eller og paa fremmede Kyster eller Havne føre nogen Vimpel eller Kgl. Flag og Gjøs med Split i, det være sig i hvad Slags Leilighed det være maatte, under Vimpelens Forbrydelse og 50 Rdlrs. Straf til Admiralitets-Kassen for hver Gang, de dermed betræffes, og om det skeer anden Gang eller tiere, desuden at tiltales som Kgl. Mandaters modtvillige Overtrædere; Under samme Straf forbydes alle Skippere og Redere af slige Skibe dertil at lade gjøre eller derved at føre nogen Vimpel eller Kgl. Flag og Gjøs, og om de dermed betræffes, skal de uden
Forskaanelse ansees, ligesom de dem virkelig havde misbrugt. Bemeldte Bøder skal Magistraten eller anden Øvrighed paa det Sted, hvor slig modtvillig Forseelse skeer, samt Tolderen ved Ejecution og uden nogen Proces hos Skipperen, eller om han er uformuende, men har Redere der paa Stedet, da hos dem, een for alle og alle for een, strax inddrive, eller og belægge Skibet med Arrest, indtil Betaling skeer, som de selv agte at svare til, om de med nogen heri see igjennem Fingre. Dersom nogen Undersaat imod dette Forbud udenlands bruger Vimpel eller Kgl. Flag og Gjøs, da skal den eller de af det dermed farende Mandskab, som ved Hjemkomsten angivers sligt for det Steds Øvrighed, hvor Skibet kommer i Havn, nyde 1/3 af bemeldte Bøder, om Sagen Vedkommende overbevises; i hvilket Fald Sagen efter Gjæsterets Maade skal examineres og dømmes. Det Asiatiske Compagnies Skibe er alene tilladt at føre Kgl. Flag og Vimpel, naar de ere passerede Æquinoctialen, og indtil de paa Retouren ere komne den igjen forbi. Desligeste maae paa det Guin. og Vestind. Comp. Skibe hverken Vimpel eller Kgl. Flag og Gjøs føres paa denne Side Tropicus Cancri, under forbemeldte Straf.” 1

  1. Christian VI. Sitert i «Kongelige Forordninger og aabne Breve (…) s507. Utg. Hviid,R. Christiania, 1823.

  1741  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.20. av antipodes café  /