Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Forskrift om bruk av det samiske flagget

Forskrift om bruk av det samiske flagget

“Hjemmel: Fastsatt av Sametinget 27. mai 2004, i medhold av Sametingets selvbestemmelsesrett, og med hjemmel i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) § 1-6 annet ledd.

§ 1.Det samiske flagget er felles for samene i Norge, Sverige, Finland og Russland og dermed et felles nasjonalsymbol for hele det samiske folket.
§ 2.Sametinget i Norge gir ved denne forskrift bindende regler for bruk av det samiske flagget på territoriet som omfattes av staten Norge.
§ 3.Bruken av det samiske flagget skal gjenspeile den respekt som tilkommer enhver bruk av nasjonale symboler.

§ 4.Det samiske flagget kan brukes på de fastsatte samiske flaggdagene og ved offisielle samiske anledninger og markeringer. Flagget kan brukes ved andre høytider og festlige anledninger for det samiske folket.De samiske flaggdagene er:6. februar (Det samiske folkets nasjonaldag),

2. mars (Dagen da Sametinget i Finland ble åpnet – 2. mars 1996),
25. mars (Marimesse – Maria bebudelsesdag. Tradisjonell samisk merkedag),
24. juni (Midtsommersdagen – St. Hansdagen. Tradisjonell samisk merkedag),
9. august (FNs internasjonale urfolksdag),
15. august (Dagen da det samiske flagget ble godkjent – 15. august 1986),
18. august (Dagen da Sameråd ble opprettet – 18. august 1956),
26. august (Dagen da Sametinget i Sverige ble åpnet – 26. august 1993),
9. oktober (Dagen da Sametinget i Norge ble åpnet – 9. oktober 1989),
9. november (Dagen da Sameparlamentet i Finland ble opprettet – 9. november 1973).
15. november (Dagen da Isak Saba ble født – 15. november 1875).

Flagget kan også brukes ved offisielle norske flaggdager, ved offisielle norske anledninger og ved høytider og festlige anledninger for det norske folket, samt når det av forskjellige hensyn er spesielt viktig eller ønskelig.

Det samiske flagget kan også benyttes ved høytider av privat karakter.

§ 5.Det samiske flagget kan brukes alene eller sammen med det norske statsflagget, det norske handelsflagget, andre nasjoners flagg og andre typer flagg.
§ 6.Ved bruk av det samiske flagget ved offisielle norske flaggdager og ved offisielle norske anledninger, skal det samiske flagget plasseres på plassen til høyre for det norske flagget.Ved bruk av det samiske flagget sammen med det norske flagget på samiske flaggdager og ved samiske anledninger, skal flaggene plasseres som nevnt i første ledd.
§ 7.Flagget heises i tidsrommet mars-oktober kl. 08.00 og hales ved solnedgang, dog ikke senere enn kl. 21.00. I tidsrommet november-februar heises flagget kl. 10.00 og hales kl. 15.00. I områdene sør for Nordland fylke heises flagget kl. 09.00 i tidsrommet november-februar og hales ved solnedgang, dog ikke senere enn kl. 21.00.
§ 8.Sametinget kan i særlige tilfeller tillate bruk av det samiske flagget på annen måte enn hva som framgår av disse regler.
§ 9.Alle spørsmål om bruk av det samiske flagget på eller fra offentlige bygninger blir i tvilstilfeller å forelegge for Sametinget for avgjørelse.
§ 10.Denne forskriften trer straks i kraft.” 1

1 LOVDATA

  2004  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.02.07. av antipodes café  /  #: