Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Kongeflagget [1905.11.15 > 1906.07]

Kongeflagget [1905.11.15 > 1906.07]

Haakon VII (Thiset) /

Utenriksdepartementet: “Efter at have anstillet forskjellige undersøgelser i sagen har man ladet udarbeide verlagte planche, der indeholder tegning til kongeflag og fremstiller i rødt felt en opreist, kronet gylden løve, holdende i forlabberne en opløftet stridsøkse med gyldent skaft og blad af sølv. Denne tegning er udarbeidet paa grundlag af gamle segl og tegninger. Professor Yngvar Nielsen og arkivar i rigsarkivet Hartmann, hven planchen har været forelagt, udtaler, at de finder løvens form heraldisk smuk og historisk korrekt. Professor Nielsen har derhos til departementet under dags dato afgivet en langere udredning angaaende Norges kongebanner m. v., hvori han konkluderer med at anbefale, at der vælges en kongelig fane (banner), som den, der er fremstillet paa vedlagte planche. Arkivar Hartmann har i Skrivelse af 14de dennes til professor Nielsen, hvilken skrivelse er bleven departementet tilstillet, udtalt at han er enig i, at det røde banner med løven helst bør vælges. I samme skrivelse udtaler han under henvising til professor G. Storms afhandling om ‘Norges gamle vaaben, farver og flag’, pl.I, at banneret bør have en kraftig høirød farve. Planchen har været forelagt Forsvarsdepartementet, der i skrivelse af 13de dennes til Udenrigsdepartementet udtaler, at det antager, at der kun bør være et kongeflag og vil anbefale, at dertil benyttes det paa planchen afbildede flag, som knytter sig til Norges gamle, ærerige minder. Forsvarsdepartementet ledsager denne udtalelse med enkelte bemerkinger, hvoriblandt den, at det henstilles til overveielse, om ikke løven i kongeflaget burde gjøres lidt støre end i planchen, saa den kunde fylde mere af det forholdsvis store røde feldt. ‘Dete kunde’ udtaler Forsvarsdepartementet, ‘ogsaa opnaaes, om man tog lidt af paa feltets bredde og gjorde det kvadratisk.’ Man skal hertil bemerke, at man i modsætning til Forsvarsdepartementet finder, at flaget vil blive smukkest, ved at det gives dimensioner i overensstemmelse med de paa planchen angivne. Man vil foreslaa dimensionerne fastsat til forholdet 5:7. Med hensyn til de øvrige af Forsvarsdepartementet gjorte bemerkninger skal man fremhæve, at tiden nu ikke tillader, at der anstilles yderligere undersøgelser angaaende sagen. I henhold til det anførte tillader man sig ærbødigst at indstille: –at det bestemmes, at Norges kongeflag eller det flag, som benyttes af kongen og den kongelige familie, skal være et høirødt flag, hvis brede skal forholde sig til dets længde som 5 til 7, og indeholdende en opreist, kronet, gylden løve, holdende i forlabberne en opløftet stridsøkse med gyldent skaft og blad af sølv.”1

“Den norske Regjerings Resolution, hvorved det bestemmes, at Norges Kongeflag eller det Flag, som benyttes af Kongen og den kongelige Familie, skal være et høirødt Flag, hvis Bredde skal forholde sig til dets Længde som 5 til 7 og indeholdende en opreist, kronet gylden Løve, holdende i Forlabberne en opløftet Stridsøkse med gyldent Skaft og Blad af Sølv.”2

“I 1905 vaiet løveflagget over det kongelige norske slott i Kristiania. Dette ble den endelige slutten på Lindboes kamp om nasjonalisering av de militære symbolene. Løven ble den norske kongens merke, og dermed var ikke Magnusløven lenger et nasjonalsymbol i folkets eie.” 3

“Flagget godkjent ved kongelig resolusjon 15.11.1905. Tegnet av Anders Thiset, arkivar Rigsarkivet, København. Resolusjonen er trykt i Norsk Lovtiend. Tegningen ble lagt frem for Utenriksdepartementet før den ble godkjent for kongelig resolusjon.”4

    1. Sitert i «Unionens Opløsning 1905» Utg. Stenersen. Kristiania, 1906
    2. Utenriksdepartementet «Res. om Kongeflaget m.v.» [LOVDATA.no/] 1905.11.15
    3. Imsen, Ø. «Flaggsak og flaggbruk i 1890-åra –fra Stortinget til Ilevolden» s119. Hovedoppgave i historie. Universitetet i Oslo. 2004
    4. Arkivverket «Dokumentasjon vedrørende kongeflagg» e-mail, 2021

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

Panserskib “Norge” Foto: Wilse, A.B. 1905.11.28

 

Panserskib “Norge” Foto: Wilse, A.B. 1905.11.28

 

Foto: Mittet & Co A.S. 1906.01

 

Kroningsreisen ankomst til Christiansund. Foto: Wilse, A.B.(det)1906.06.18

Kroningsreisen ankomst til Christiansund. Foto: Wilse, A.B. 1906.06.18

 

Flagg etter kroningsferden. Foto: Wilse, A.B. 1906.07.01(?)

Kristiansund. Kroningsreisen. Foto: Skarpmoen, Narve, 1906.

Trondhjem Barnetoget til Stiftsgården. Foto: Wilse, A.B., 1906.

Postkort 1906. Foto: Norsk Folkemuseum 2014.

  1905  /  Historie, Kongeflagg  /  Sist oppdatert 2021.10.06. av antipodes café  /  #: , ,