Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggforslag [1821.04.30]

Flaggforslag [1821.04.30]

Norges handelsflagg (Meltzer) /

“(…) Til Committeens Indstilling betræffende Norges Coffardie-Flag tillader jeg mig at gjøre følgende Bemærkninger:
Det foreslaaede Flag [117], hvis Hovedfarver ere rødt og hvidt, synes at have for megen Lighed med det Danske, hvis Farver ere de samme, og jeg anseer det, naar det gjelder om at vælge Farver for vort nye Flag, der tildeels kunne ansees som National-farver, ligesaalide passende at vælge den ene som den anden af de Staters, med hvilke vi enten have staaet eller staaer i Forbindelse.
Korset er et saa gammelt og almindeligt Flag-Mærke for de nordiske Nationer —Svenske, Danske, Engellændere og Russer, at jeg skulde formene det rettest ikke at afvige derfra, men beholde det, af hvilkesomhelst Farver vort Flag end blev sammensat.
Et Flag, kun deelt i 4 Qvadrater uden Kors, har desuden, som det synes, for megen Lighed med de brugelige Signalflag.
Naar Norges Coffardie-Flag med Hensyn til Farverne sammensåttes saaledes, at det udmærker sig fra de alle andre bekjendte Flag, bliver det alene derved kjendeligt som norsk, uden at man behøver, i denne Hensigt, deri at anbringe Vaabenet. Først naar dette Tilsælde indtraf, at nogen anden Nation antog et Coffardie-Flag lignende vort, kunde det blive nødvendigt at anbringe Vaabenet, for derved end mere at udmærke det fra andre.
Det er ikke almindelig Brug at anbringe Vaabenet i Coffardie-Flagget, dette viser flere Nationers Flag. Var vort Flag bestemt til et Rigsflag, og som saadant kunde komme at vaie fra Nationens Skibe og Bygninger, hvilken Plads Unions-Flagget nu har indtaget, kunde det ansees meget passende at Vaabenet fandtes deri; men da det kun er bestemt til Brug for private Skibe og Eiendomme, og saaledes kan blive heiset endog paa Gilde-Jægter og Seil-Baade, anseer jeg det ikke hensigsmessigt at anbringe Vaabenet deri.
At male Vaabenet i Flagget medfører desuden Bekostning, forstyrrer Simpelheden, og naar Vaabenet bliver slet malet, hvorves Figuren saa let kan komme at ligne ethvert andet firefødd.t Dyr ligesaameget som en Løve, formindsker det snarere end det forøger Siirligheden. At Løven blev anbragt i Flagget i 1814, fordi man laf Mangel paa Material til nye Flag valgte denne simple Maade at forvandle de forhen brugelige danske Flag til norske er enhver bekjendt.
Vil man endelig anbringe Løven i Flagget, maa den, om den skal betegne Norges Vaaben, sattes i rødt Feldt; thi uden dette bliver den enten ikke Norges Riges Vaaben, eller man forandrer Vaabenet fra en gylden Løve i rødt Feldt til en gylden Løve i Sølv Feldt, og dette kan vel ikke have været Hensigten, da det derefter blev nødvendigt at forandre Vaabenet overalt hvor det anbringes.
Forsaavidt Ideen med de 5 Stjerner -eller Kors- har Lighed med Americanernes oprindelige 13 Stjerner i deres Flag findes deri den mærkelig Forskjel, at hine forestille de oprindelige 13 i indre Anliggender fra hinanden uafhængige Stater, der kun med Hensyn til andre Stater og til Forsvar udgjøre et Heelt, hvorved Stjernerne betegne Eenighed og Kraft, ligesom de 7 sammenbundne Pile i de 7 forenede nederlandske Provindsers Vaaben: for os derimod kunne de kun betegne en vilkaarlig Inddeling af Landet, hvis Hensigt har været en Lettelse i den indre Administration, og da disse Inddelinger ere flere, skulde jeg formene at Valget af den geistlige er det mindste heldige, saasom Geistligheden eller de 5 Bispestole mindst af alle have med Coffardie-Flagget at gjøre.
Vilde man beholde Ideen med Stjerner eller Kors kunde man, efter min Formeening heller vælge Tallet af 4 Stifter, eller 16 Amter, hvori Landet er inddelt; men altid vilde det have den Aleilighed, at dersom man i Eftertiden forandrede Inddelingen, maatte Stjernerne i Flagget de efter forandres, uden at dette kunde betegne nogen foregaaet Forandring i Rigets udvortes Forhold. Paa det at Flagget kunde saae den fornødne Dannelse af en langagtid Firkant, og Korset bedre vise sig, formener jeg at det rettest inddeltes saaledes, at de 2 Qvadrater nærmest Stangen vare Fiirkanten og de andre dobbelt saa lange som høie eller brede. Ved at sammensætte Flagget af de 3 Farver rødt, hvidt og blaat, opnaaer man tillige at see anbragt de 3 Farver, der nu betegne Friheden, saaledes som vi have
seet i det franske Friheds Flag, og endnu see det i Hollandernes og Americanernes Flag og Engellandernes Union.
Vel er det sandt, at naar vi kun fare et eget Coffardie-Flag kjendeligt fra alle andre, er det mindre væsentligt, hvorledes Dipositionen af Farvenrne er deri, men netop af denne Grund formener jeg, at det simpleste og mindst bekostelige Flag er det meest hensigtsmæssige.Jeg foreslaar derfor: At Norges Coffardie Flag maa blive saaledes som Litr. B i de af Handels-Commissionen i Bergen foreslaaede [110], med Undtagelse af Løven, som deri findes anbragt, nemlig:
Et Flag, deelt ved et hvidt Kors i Qvadrater hvoraf den Qvadrat øverst og nærmest Flagstangen og den modsatte blive røde og de andre blaae, og de to nærmest Flagstangen fuldkommen fiirkantede, men de to andre dobbelt
saa lange som høie eller brede hvilket Flag jeg formener ogsaa
har den Egenskab, at det sees
i lang Afstand.”236

  1. Meltzer, F. Sitert i Stortingsforhandlinger 1821, mai. s529-534
  • [Meltzers første flaggforslag viser den norske løve dekket med rød farge.]

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1821  /  Historie, Norges Flaggforslag  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: ,