Info Panel
: : :   Home  /  Dokumenter  /  Kompagni-flagg [1748.07.11]

Kompagni-flagg [1748.07.11]

Forordning om Coffardi-Skibes og Commissarernes samt de octrojerede Compagniers Skibes Flag og Giøs, samt Vimpeler og Fløie.

“(…)
8. De af H. M. allernaadigst octroierede Compagnier skal føre det Danske Commis-Flag fra Compagnen, og den Danske Commiss-Giøs fra Bougsprydet; men begge skal være et hvidt Spunds udi Midten, som skal være 3 Gange Korsets Brede, udi hvilket de skal føre Compagniets Vaaben.
Fra alle Toppene skal de føre Danske eller et Slags couleurede Coffardie Fløie.
Dog maae det være dem tilladt paa visse Høider at føre H.M. Konge-Flag, Giøs og Vimpel, alt efter Forordningens nærmere Formælding de Dato 17. Februarii 1741.
9. Og som dette er H.M. allernaadigste Billie og Befaling; faa have saavel alle Flagmagere, som Skippere, sig denne H. M. allernaadigste Anordning efterrettelig at holde, og ingen Flagge, Giøse, Vimpel eller Fløie, uden efte den foranførte Proportion, enten at forfærdige eller lade forfærdige, eller paa Coffardie-Skibene, uden efter denne Anordning, at føre, alt under Straf i Forordningen om Vimpel-Føringen de Dato 17. Februarii 1741, er fastsat, faa som samme herved af H.M. allernaadigst bliver igientaget; som der og skal med Angivelse- Processer og Bødernes Inddrivelse, denne Forording angaaende, i alle Maader forholdes, som det udi bemældte allernaadigste Forordning om Vimpel-Føringen er anordnet.”2

  1. Extract og Udtog af de Kongelige Befalinger, som ved allernaadigst udgivne og trykte Forordninger ere bekiendtgiorte, Norge vedkommende fra Aar 1648 til 1770 inclusive tilligemed et Alphabetisk Register over Indholden og een Tavle over Bøygde-Tingenes Holdelse efter den nye Stiil og de skeede Forandringer”. Utg. Trykt hos Samuel Conrad Schwach. 1772. nb: 2019030729001

Tegning: antipodes café, 2020 (CC0)

  1748  /  Dokumenter, History, Skipsflagg  /  Sist oppdatert: December 28, 2020 av antipodes café  /