Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Kommisjonsflagg [1748.07.11]

Kommisjonsflagg [1748.07.11]

Forordning om Coffardi-Skibes og Commissarernes samt de octrojerede Compagniers Skibes Flag og Giøs, samt Vimpeler og Fløie.

“(…)
3. Det Danske Commiss-Flag Skal være et rødt Splitflag med hvid Kors; og skal, naar Flagets Brede ved Stangen sætes til Basis eller Grund for Proportionen, det hvide Kors være 1/7 af Flagets Brede ved Stangen, de 2de agterste røde Qvarterer en lige Firekant, de forreste røde Qvarterer være 5/4 af de agterste Firekanter, og de splittede Snipper være 5/12 Tillæg udi Længden af det nederste og øverste Flagets Lig.
4. Den Danske Commiss-Giøs skal være i Forhold mod Commiss-Flaget, halv faa stor.
7. H.M. Commissfarer skal føre det Danske Commmiss-Flag fra Compagnen, den Danske Commiss-Giøs fra Bougsprydet, den Danske Commiss-Vimpel fra Stortoppen, og røde Fløie fra For- og Kryds-Toppen.
(…)
9. Og som dette er H.M. allernaadigste Billie og Befaling; faa have saavel alle Flagmagere, som Skippere, sig denne H. M. allernaadigste Anordning efterrettelig at holde, og ingen Flagge, Giøse, Vimpel eller Fløie, uden efte den foranførte Proportion, enten at forfærdige eller lade forfærdige, eller paa Coffardie-Skibene, uden efter denne Anordning, at føre, alt under Straf i Forordningen om Vimpel-Føringen de Dato 17. Februarii 1741, er fastsat, faa som samme herved af H.M. allernaadigst bliver igientaget; som der og skal med Angivelse- Processer og Bødernes Inddrivelse, denne Forording angaaende, i alle Maader forholdes, som det udi bemældte allernaadigste Forordning om Vimpel-Føringen er anordnet.”1

  1. Extract og Udtog af de Kongelige Befalinger, som ved allernaadigst udgivne og trykte Forordninger ere bekiendtgiorte, Norge vedkommende fra Aar 1648 til 1770 inclusive tilligemed et Alphabetisk Register over Indholden og een Tavle over Bøygde-Tingenes Holdelse efter den nye Stiil og de skeede Forandringer”. Utg. Trykt hos Samuel Conrad Schwach. 1772. nb: 2019030729001
Proportion= 336:527 (!)

Tegning: antipodes café, 2020 (CC0)

  1748  /  History  /  Last Updated December 27, 2020 by antipodes café  /