Info Panel
: : :   Home  /  Dokumenter  /  Forordning om Coffardi-Skibes og Commis-Farernes samt de octrojerede Compagniers Skibes Flag og Giøs, samt Vimpeler og Fløie.* [1748.07.11]

Forordning om Coffardi-Skibes og Commis-Farernes samt de octrojerede Compagniers Skibes Flag og Giøs, samt Vimpeler og Fløie.* [1748.07.11]

“1. Det danske Coffardi-Flag skal være rødt med hvidt Kors uden Split; Og skal, naar Flagets Brede ved Stangen sættes som Basis og Grund for Proportionen, det hvide Kors være 1/7 af Flagets Brede ved Stangen; De 2de agterste røde Qvarterer være en lige Fiirkant, og de forreste røde Qvarterer være 6/4 af de agterste Fiirkanter.

2. Coffardie-Fløien skal være uden Split af een Couleur, eller med et hvidt Kors; I Længden fra 2 til 5 Alen, efter Fartøjets Beskaffenhed, og Breden 1/16 af Længden.

6. Alle Kongens egne Coffardie-Skibe skal føre Coffardie-Flaget fra Campagnen, men fra Bogspydet en Konge-Giøs, og fra Toppen Konge-Fløie; og alle andre Undersaatternes Coffardie-Skibe alene Coffardie-Flag fra Campagnen, og fra Toppene Coffardie-Fløie.

9. Alle Flagmagere og Skippere skal rette sig efter denne Fr., og ingen Flage, Giøs, Vimpler eller Fløie, uden efter foranførte Proportion, enten forfærdige eller lade forfærdige, eller paa Coffardie-Skibene uden efter denne Fr. føre, alt under Straf efter Fr. om Vimpel-Føringen 17 Febr. 1741, som herved igientages; og skal med Angivelse, Processer og Bødernes Inddrivelse denne Fr. angaaende i alle Maader forholdes, som i Fr. om Vimpel-Føringen er anordnet.” 1

 

* Afskrift fra Danmarks Love 1665-1949
1. Retsinformation

  1748  /  Dokumenter  /  Sist oppdatert: November 16, 2020 av antipodes café  /