Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Coffardie-Flagg [1748.07.11]

Coffardie-Flagg [1748.07.11]

“Det var rektangulært uden splitter i en lysere rød farve end kongeflaget.” 1

“Forordning om Coffardi-Skibes og Commis-Farendes samt de octroierede Compagniers Skibes Flag og Giøs, samt Vimpler og Fløie:

 1. Det Danske Coffardie-Flag skal været et rødt Flag, med hvidt Kaars uden Split; Og skal, naar Flaggets Breede ved Stangen sættes, som Basis og Grund for Proportionen, det hvide Kaars eller Kryds være 1/7 af Flaggets Brede ved Stangen; De 2de agterste røede Qvarteere være en liige fiirkant, og de forreste røde Qvarteerer være 6/4 af de agterste Fiirkanter.
 2. (…)
 3. Det Danske Commiss-Flag skal være et rødt Split-Flag, med hvid Kaars; Og skal, naar Flaggets Breede ved Stangen sættes til Basis eller Grund for Proportionen, det hvide Kaars være 1/7 af Flaggets Breede ved Stangen; de 2de agterste røde Qvarteerer en liige Fiirkandt; De forreste røde Qvarteerer være 5/4 af de agterste Fiirkandter; og de splittede Snipper være 5/12 Tillæg, udi Længden, af det nederste og øverste Flagets Liig.
 4. Den Danske Commiss-Giøs, skal være i Forhold mod Commiss-Flaget, halv faa stoer.
 5. (…)
 6. Som alle Vores Egne Os tilhørende Couffardie-Skibe, skulde føre det Danske Couffardie-Flag, fra Campagnen; men fra Bougsprydet een Konge-Giøs, og fra Toppen Konge-Fløyer; Saa skal alle andre Vores Undersaatters Couffardie-Skibe, alleene føre det Danske Couffardie-Flag fra Campagnen, og fra alle Toppene Danske Couffardie-Fløye.
 7. Vores Commiss-Fahrer skal føre det Danske Commmiss-Flag fra Campagnen; Den Danske Commiss-Giøs fra Bougsprydet, den Danske Commiss-Vimpel fra Stor-Toppen, og røede Fløye fra For- og Kryds-Toppen.
 8. De af Os Allernaadigst Octroyerede Compagnier, skal føre det Danske Commiss-Flag fra Campagnen, og den Danske Commiss-Giøs fra Bougsprydet; men begge skal være et hvidt Spuns udi Mitten, som skal være 3de gange Kaarsets Breede, udi hvilket de skal føre Compagniets Vaaben.
  Fra alle Toppene skal de føre Danske eller et slags couleurede Couffardie Fløye.
  Dog maa det være dem tilladt paa visse Høyder, at føre Vores Konge-Flag, Giøs og Vimpel, alt efter Forordningens nærmere Formeldning de Dato 17. Februarii 1741.
 9. Og som dette er Vores Allernaadigste Billie og Befaling; Saa haver, saavel alle Flagmagere som Skippere, sig denne Bores Allernaadigste Anordning efterretlig at holde, og ingen Flagge, Giøs, Vimpeler eller Fløye, uden efter den foranførte Proportion, enten at forfærdige eller lade forfærdige, eller paa Couffardie-Skibene, uden efter denne Anordning, og 3 Maaneder efter denne Vores Allernaadigste Forodnings Publication, at føre, alt under den Straf, som i Forordningen om Vimpel-Føringen de Dato 17. Februarii 1741, er fastsat, saasom samme herved af Os Allernaadigst bliver igientaaget, som der og skal med Angivelse, Processer, og Bødernes Inddrivelse, denne Forording angaaende, i alle Maader forholdes, som det udi bemældte Allernaadigste Forordning om Vimpel-Føringen er anordnet.” 2

“Forordning om Coffardi-Skibes og Commissarernes samt de octrojerede Compagniers Skibes Flag og Giøs, samt Vimpeler og Fløie.

1. Det danske Coffardi-Flag skal være rødt med hvidt Kors uden Split; Og skal, naar Flagets Brede ved Stangen sættes som Basis og Grund for Proportionen, det hvide Kors være 1/7 af Flagets Brede ved Stangen; De 2de agterste røde Qvarterer være en lige Fiirkant, og de forreste røde Qvarterer være 6/4 af de agterste Fiirkanter.

2. Coffardie-Fløien skal være uden Split af een Couleur, eller med et hvidt Kors; I Længden fra 2 til 5 Alen, efter Fartøjets Beskaffenhed, og Breden 1/16 af Længden.

6. Alle Kongens egne Coffardie-Skibe skal føre Coffardie-Flaget fra Campagnen, men fra Bogspydet en Konge-Giøs, og fra Toppen Konge-Fløie; og alle andre Undersaatternes Coffardie-Skibe alene Coffardie-Flag fra Campagnen, og fra Toppene Coffardie-Fløie.

9. Alle Flagmagere og Skippere skal rette sig efter denne Fr., og ingen Flage, Giøs, Vimpler eller Fløie, uden efter foranførte Proportion, enten forfærdige eller lade forfærdige, eller paa Coffardie-Skibene uden efter denne Fr. føre, alt under Straf efter Fr. om Vimpel-Føringen 17 Febr. 1741, som herved igientages; og skal med Angivelse, Processer og Bødernes Inddrivelse denne Fr. angaaende i alle Maader forholdes, som i Fr. om Vimpel-Føringen er anordnet.” 3

“1. Det Danske Coffardie-Flag skal været et rødt Flag, med hvidt Kors uden Split; og skal, naar Flagets Brede ved Stangen sættes, som Basis og Grund for Proportionen, det hvide Kors eller Kryds være 1/7 af Flagets Brede ved Stangen; de 2de agterste røde Qvarterer være en lige Firekant, og de forreste røde Qvarterer være 6/4 af de agterste Firekanter.
2. (…)
3. Det Danske Commiss-Flag Skal være et rødt Splitflag med hvid Kors; og skal, naar Flagets Brede ved Stangen sætes til Basis eller Grund for Proportionen, det hvide Kors være 1/7 af Flagets Brede ved Stangen, de 2de agterste røde Qvarterer en lige Firekant, de forreste røde Qvarterer være 5/4 af de agterste Firekanter, og de splittede Snipper være 5/12 Tillæg udi Længden af det nederste og øverste Flagets Lig.
4. Den Danske Commiss-Giøs skal være i Forhold mod Commiss-Flaget, halv faa stor.
5. (…)
6. Som alle H.M. egne ham tilhørende Coffardie-Skibe skulde føre Coffardie-Flaget fra Compagnen, men fra Bougsprydet en Konge-Giøs, og fra Toppen Konge-Fløier; faa skal alle andre H. M. Undersaatters Coffardie-Skibe alene føre det Danske Coffardie-Flag fra Compagnen, og fra alle Toppene Danske Coffardie-Fløie.
7. H.M. Commissfarer skal føre det Danske Commmiss-Flag fra Compagnen, den Danske Commiss-Giøs fra Bougsprydet, den Danske Commiss-Vimpel fra Stortoppen, og røde Fløie fra For- og Kryds-Toppen.
8. De af H. M. allernaadigst octroierede Compagnier skal føre det Danske Commis-Flag fra Compagnen, og den Danske Commiss-Giøs fra Bougsprydet; men begge skal være et hvidt Spunds udi Midten, som skal være 3 Gange Korsets Brede, udi hvilket de skal føre Compagniets Vaaben.
Fra alle Toppene skal de føre Danske eller et Slags couleurede Coffardie Fløie.
Dog maae det være dem tilladt paa visse Høider at føre H.M. Konge-Flag, Giøs og Vimpel, alt efter Forordningens nærmere Formælding de Dato 17. Februarii 1741.
9. Og som dette er H.M. allernaadigste Billie og Befaling; faa have saavel alle Flagmagere, som Skippere, sig denne H. M. allernaadigste Anordning efterrettelig at holde, og ingen Flagge, Giøse, Vimpel eller Fløie, uden efte den foranførte Proportion, enten at forfærdige eller lade forfærdige, eller paa Coffardie-Skibene, uden efter denne Anordning, at føre, alt under Straf i Forordningen om Vimpel-Føringen de Dato 17. Februarii 1741, er fastsat, faa som samme herved af H.M. allernaadigst bliver igientaget; som der og skal med Angivelse- Processer og Bødernes Inddrivelse, denne Forording angaaende, i alle Maader forholdes, som det udi bemældte allernaadigste Forordning om Vimpel-Føringen er anordnet.” 4

 1. Berg, H.C.: «Danebrog 800» s.17, Danmarks-Samfundet , 2019.
 2. Friderich V «Forordning Om Couffardie-Skibes og Commiss Fahrernes, samt de Octroyerede Compagniers Skibes, Flag og Giøs, samt Vimpeler og Fløye» Fredensborg-Slot, Kjøbenhavn, 1748
 3. Forordning om Coffardi-Skibes og Commis-Farernes samt de octrojerede Compagniers Skibes Flag og Giøs, samt Vimpeler og Fløie.” Afskrift fra Danmarks Love 1665-1949, Retsinformation, FOR nr 11100 af 11/07/1748, Justitsministeriet, DK.
 4. Extract og Udtog af de Kongelige Befalinger, som ved allernaadigst udgivne og trykte Forordninger ere bekiendtgiorte, Norge vedkommende fra Aar 1648 til 1770 inclusive tilligemed et Alphabetisk Register over Indholden og een Tavle over Bøygde-Tingenes Holdelse efter den nye Stiil og de skeede Forandringer”. Utg. Trykt hos Samuel Conrad Schwach. 1772. nb: 2019030729001

Tegning: antipodes café, 2020 (CC0)

  1748  /  History  /  Last Updated February 16, 2021 by antipodes café  /