Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggforslag [1903.10.03]

Flaggforslag [1903.10.03]

Justisdept. – skr. til Forsvarsdept.: “Naar [Seilforeningen] har ansøgt om Tilladelse ved Kgl. Resolution til at føre det nævnte Flag,* er dette formentlig begrundet deri, at Flagget har en vis Lighed med det ved Lov af 10/121898 §2. bestemte flag for Statens offentlige Bygninger Fra dette skiller det sig –forunden ved Foreningens Initialer –derved, at det ikke er forsynet med Tunge.
Departementet maa imidlertid antage, at efterat de forskjellige Statsflag –bortseet fra Orlogsflagget og hvad dermed staar i Forbindelse– er blevne gjorte til Gjenstand for nærmere Anordning ved Lov, vil det ikke stemme med Lovens Forudsætninger, at der ved Kgl. Resolution gives private Foreninger Ret til at føre bestemte Flag, der har større eller mindre Lighed med de lovbestemte Statsflag. Naar det ved Kgl. Resolution af 6/12 1884 blev tilladt «Norsk Forening for Lystseilads» at føre Orlogsflagget med Hans Majestæt Kongens kronede Navneziffer, maa det bemærkes, at Orlogsflaggets Anordning dengan ligesom nu var given ved Kgl. Resolution.
Af det til Grund for Resolutionen liggende Foredrag sees ogsaa, at Tilladelsen dengang bl.a. blev motiveret ved at det nævnte Selskab som en Landsforening for Lystseilads burde føre et lignende Flag, som det tilsvarende «Svenska Segelsälskapet» førte. Departamentet kan saaledes ikke anbefale det foreliggende Andragende indvilget.”1
Jfr. Skr. 1901.06.01 og Res. 1906.01.27.
“norske Flag med Split og i Flaggets øverste røde Felt nærmest Stangen Foreninggens Initialer med en Kongekrone over, alt i Guld.” ibid

  1. «Norsk Lovtidende» s437-f. Utg. Grøndahl. Kristiania, 1903

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0). [Vi finner ikke den spesifikke seilforeningen, og har dermed plassert en “Æ” i stedet for initialene, slik at vi fremdeles kan få en idé om det foreslåtte splittflagget.]

  1903  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.05. av antipodes café  /  #: , ,