Info Panel
You are here:   Home  /  Norges Flaggforslag  /  Forslag til flagg og unionsmarke [1836.04.07]

Forslag til flagg og unionsmarke [1836.04.07]

Forslag fra norsk jurist og politiker Jonas Anton Hielm (1782-1848).

“Forslag til lov om det norske flagg med to fargeplansjer om handels- og orlogsflaggene, ang. en henvendelse til regjeringen om å komme med opplysninger ang. det norske handelsflagget, samt at Konstitusjonskomiteen skal avgi en innstilling om hva som bør gjøres for å få gjennomført bestemmelsen i grunnlovens § 111 om at Norges orlogsflagg skal være et unionsflagg. Beslutning (9. april): Sendes Konstitusjonskomiteen.”1

“Hielms navn er for ettertiden først og fremst knyttet til flaggsaken; det var hans forslag som i 1838 førte til loven om eget norsk handelsflagg. I unionspolitikken var han en ivrig talsmann for likestilling mellom Norge og Sverige ved behandlingen av diplomatiske saker”2

“På det radikale Stortinget 1836 kom Hielm med framlegg om å ta bort alle hindringar for bruk av norsk handelsflagg, og han ville òg ha eit eige norsk orlogsflagg. Samstundes kom det framlegg frå dei fire representantane frå Christiania om at Stortinget skulle senda ei adresse til kongen der det vart bede om eiga norsk flagglov, og at handelsflagget skulle kunne brukast i alle farvatn. Ein ville at den unionelle jamstellinga skulle koma klårt til uttrykk i alle rikssymbol, og at Noreg skulle delta i handsaminga av utanrikssaker på like fot med Sverige. Adressa vart aldri vedteken, sidan kongen brått oppløyste Stortinget 8. juli 1836. Men det vart kalla inn til omframt Storting om hausten same året, og då kom saka opp att. Hielm vart medlem av ein komité som skulle greia ut saka, og det enda med at frå 1838 kunne handelsflagget brukast på alle hav. Hielm stod fram som ein av dei leiande i denne saka, og vart saman med m.a. Herman Foss hylla som ein nasjonal helt. Dei to vart rosa i sterke ordelag (‘Geni! Geni’) av Henrik Wergeland, som òg hyller han i diktet ‘Gangspilvise’ om briggen ‘Jonas Anton Hielm’ frå 1839: ‘Hurra for Jonas Anton Hielm!'”3

1. Stortinget
2. SNL
3. NBL

  1836  /  Norges Flaggforslag  /  Last Updated February 7, 2021 by antipodes café  /