Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Norges handelsflagg [1838.04.11]

Norges handelsflagg [1838.04.11]

RESTRIKSJONER OPPHEVET [farvann] /

Kgl. Resolusjon: “Hans Majestæt ophæver herved alle de Forbud mod de Norske Handelsflag Brug i visse Farvande, som indholdes i [Kgl.Res.] af 17/07 1821, 14/01 1822, og 16/09 1825, og hvilke Resolutioner i sin Tid ere blevne foranledigede ved 1814 og 1815-1816 Aars Storthings underdanigste Adresser og udtrykte Ønsker, saaledes at det skal staae Norske Handelsskibe frit for, saavel hiin Side Cap Finisterræ, som i alle andre fjerne Farvande, dog, saalænge dette Flag ei er bleven anerkjendt af Barbaresk-Staterne, paa egen Resico for Overlast eller Opbringelse, at føre og bruge det ved [Kgl.Res.] af 13/07 1821 bestemte Norske Coffardieflag –hvorhos det dog lige naadigst tillades de Norske Skibe, som ønske det, fremdeles og iagttagende i saa Henseende emanerede Bestemmelser, at benytte det ved [Kgl.Res.] af 14/01 1822 bestemte og anerksjendte Unions-Handelsflag.”1

“Denne Resolution blev overalt i Norge med Jubel modtagen, og Dagen efter dens Ankomst til Christiania, blev denne Stad om Aftenen almindeligen illumineret. Af denne Flagets Frigivelse uden Forpligtelse at benytte tyrkisk Søepas sporedes ingen Ulejlighed.”2

  1. Stortingsforhandlinger 1839, juni. s885-f
  2. Vogt, J.H. op. cit. s192.
  1838  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.29. av antipodes café  /