Info Panel
You are here:   Home  /  Den Norske løve  /  Det norske våpen

Det norske våpen

“På 1200-tallet ble det vanlig over store deler av Europa at dyrefigurene på kongevåpnene fikk krone. De tre svenske leopardene som den gang var kongevåpen i vårt naboland, fikk kroner fra 1222, og de danske løvene ble kronet fra 1232. Kronen skulle symbolisere den verdslige makt kongene hadde. Erik Magnussons løve med krone føyer seg derfor inn i en generell europeisk utvikling hvor kongene markerer sin status på våpenskjoldene. Når kong Erik tilføyde krone og øks til den norske løve, henger det også sammen med et annet forhold. I Norge kunne disse kjennetegnene settes i sammenheng med Olav den hellige. Øksen var Olav den helliges personlige martyrvåpen som helgen. Våpenet fikk da et religiøst preg og representerte St. Olav, Norges evige konge, og alt det positive han sto for som kristen reformator. Den ble satt i løvens forlabber. Kronesymbolet representerte først og fremst kongens verdslige makt over landet, men kunne også oppfattes som St. Olavs krone. Kong Erik Magnusson oppnådde dermed tre ting med sine endringer av løvevåpenet. For det første signaliserte kronen at han satt med den verdslige kongemakt. For det andre ble kronen og øksen symbol på at kongen var Olav den helliges religiøse etterfølger, og for det tredje ble øksen et nasjonalt symbol som skilte den norske løven ut fra andre lands løver.” 1

  1. Munksgaard, J.H. e-post, 2021.01

Bilde: Paris, M. «Life of St Edward the Confessor» s57. 1250-tallet The landing of King Harald Hardråde near York, and the defeat of the Northumbrian army, 1066.
Foto: Cambridge University Library [det.]

Cujus jussu pro stupro illustris fœminæ leoni objectus, belluam immanem nudo lacertorum nisu suffocavit.” (Malmesburiensis, W. ca.1100)

  1200  /  Den Norske løve, Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.19. av antipodes café  /  #: