Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Sameloven [2003.01.28]

Sameloven [2003.01.28]

Kommunalkomiteens innstilling /

“Departementet foreslår at endringa skjer ved å heimle bruken av det samiske flagget med ei tilføying til romartal I første ledd i lov 29/06/1933 Nr.2 om flagging på kommunenes offentlige bygninger.
Sametinget sitt mynde til å fastsetje forskrift om bruken av det samiske flagget skjer ved tilføying ev ein ny §1-6. Det samiske flagg i samelova, samstundes som “det samiske flagg” blir definert. (…) Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sine prinsipielle synspunkter vedrørende norsk samepolitikk [og] finner på denne bakgrunn ikke å kunne gi sin tilslutning til forslaget i proposisjonen.”1

  1. Stortingsforhandlinger 2002 Innst.O.59.323
  2003  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.09. av antipodes café  /  #: