Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  “Vern om flagget”[1941.06.10]

“Vern om flagget”[1941.06.10]

Innenriksdepartementet /

Forordning:
“§1. Norges flagg og farger og solkorsmerket må bare brukes på en måte som ikke krenker nasjonalfølelsen. Det samme gjelder nasjonalsangen.
§2. Innenriksdepartementet eller den det bemyndiger, avgjør med endelig bindende virkning tvilsspørsmål etter §1.
§3. Norges flagg kan bare brukes av offentlige myndigheter. Dog kan handelsflagget også brukes av private, men bare til flagging. Flagging fra bygninger som vesentlig tjener til offentlig bruk, må bare skje med Norges flagg, andre flagg som er godkjent av Innenriksdepartementet og i tilfelle med utenlandsk flagg.
§4. Flagg, våpen og segl for fylker, by- og herredskommuner må godkjennes av Innenriksdepartementet.
§5. Innenriksdepartementet fastsetter de offentlige flaggdager. Kultur- og Folkeopplysningsdepartementet
kan bestemme hel eller delvis flaggings plikt for private.
§6. Overtredelse av denne forordning eller medvirkning dertil straffes med fengsel inntil 1 år eller med bøter inntil 100.000 kroner.
(…) I tilfelle hvor personer i alderen 14–21 år overtrer denne forordning og det fore ligger grunn til å anta
at vedkommende handler under påvirkning av foreldre eller foresatte, kan domstolene pålegge disse å utrede den pengebot vedkommende umyndige blir idømt.
§7. Flagg, våpen og segl som brukes i strid med denne forordning, kan inndras* uansett hos hvem
de finnes.
§8. Ved denne frd. oppheves lov 29/06/1933 §2. om flagging på kommunenes offentlige bygninger.”1

  1. Sitert i «Norsk Lovtidende» s887-f. Utg. Grøndahl. Kristiania, 1941
  1941  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.08. av antipodes café  /