Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Forordning om vern om flagget [1941.12.08]

Forordning om vern om flagget [1941.12.08]

” Statsforfatningsrett.

Forordning om vern om flagget* og nasjonalsangen m. v. (Innenriksdepartementet . )
*Jfr forbud 17 feb 1741, Grl. § 111, lov 10 des. 1898 nr. 1, res. 21 okt. 1927 og S juli 1933 samt stri. § 423
nr.’l og lov 2 juli 1910 nr. 5 § 2 litr. c. — Jfr. tidligere lov 29 juni 1933 nr. 2.

§ 1. Norges flagg* og farger og solkorsmerket må bare brukes på en måte som ikke krenker nasjonalfølelsen. Det samme gjelder nasjonalsangen.
* Se Grl. § 111, lov 10 des. 1898 nr. 1 og res. 21 okt. 1927.

§ 2. Innenriksdepartementet eller den det bemyndiger, avgjør med endelig bindende virkning tvilsspørsmål etter § 1.

§ 3. Norges flagg kan bare brukes av offentlige myndigheter. Dog kan handelsflagget også brukes av private, men bare til flagging.
Flagging fra bygninger som vesentlig tjener til offentlig bruk, må bare skje med Norges flagg, andre flagg som er godkjent av Innenriksdepartementet og i tilfelle med utenlandsk flagg.*
* Jfr. res. 6 juli 1933.

§ 4. Flagg, våpen og segl for fylker, by- og herredskommuner må godkjennes av Innenriksdepartementet.

§ 5. Innenriksdepartementet fastsetter de offentlige flaggdager. Kultur- og Folkeopplysningsdepartementet kan bestemme hel eller delvis flaggings plikt for private.

§ 6.* Overtredelse av denne forordning eller medvirkning dertil straffes med fengsel inntil 1 år eller med bøter** inntil 100.000 kroner.
På samme måte straffes den som overfor Norges flagg og farger, solkorsmerket eller nasjonalsangen viser manglende respekt, tilkjennegir mishag eller viser utilbørlig opptreden på annen måte, eller medvirker hertil.
I tilfelle hvor personer i alderen 14—21 år overtrer denne forordning og det fore ligger grunn til å anta at vedkommende handler under påvirkning av foreldre eller foresatte, kan domstolene pålegge disse å utrede den pengebot vedkommende umyndige blir idømt.

* Jfr. stri. § 423 nr. 1.
** Jfr. stri. § 27.

§ 7. Flagg, våpen og segl som brukes i strid med denne forordning, kan inndras* uansett hos hvem de finnes.
* Jfr. stri. §§ 34—37.

§ 8. Ved denne forordning oppheves lov 29 juni 1933 nr. 2 om flagging på kommunenes offentlige bygninger.” (1)

“Under krigen vart Kongen og flagget dei sterkaste symbola på fridom og sjølvstende. Flagget fekk særleg sterk symbolverdi etter at nazi-styresmaktene nedla forbod mot fri bruk av flagget ved “Forordning om vern om flagget og nasjonalsangen”, 8. desember 1941. Dei norske nazistane sitt solkorsmerke var óg omfatta av forordninga.
Kjernen i forordninga var i røynda at flagget ikkje kunne brukast på ein måte som nazistyresmaktene mislikte. All bruk måtte godkjennast av makthavarane som også hadde rett til å avgjera kva som var “lovleg” bruk.” (2)

“Flagg-forordningen av 8.12,1941 fastsatte derfor følgende regler for private: Flagging fra stang var tillatt, men ikke håndflagg, heller ikke bruk av flagg og flaggfarger på klær, dekorasjoner, varemerker, i reklame eller butikkreklame. Flagging fra offentlige bygninger var vanlig gjennom hele krigen, men da på offentlige flaggdager fastsatt av Innenriksdep. Flagging ved begravelser var i prinsippet tillatt.
NS brukte alltid det norske flagg i sine oppmarsjer og demonstrasjoner sammen med ulike partiflagg og -bannere. Kultur- og folkeopplysningsdep. kunne i tillegg bestemme flaggplikt for private.
Flaggforordningen sto ved lag til frigjøringen, men forhindret ikke at flagg og 17.maitog var vanlig i mange mindre lokalsamfunn rundt i landet. I større byer ble det fra og med 1942 mer vanlig å markere 17. mai med stille demonstrasjon ved at folk holdt seg innendørs.” (3)

1942 – “‘Krenkelse’ av flagget og nasjonalsangen. Kvinner: 27, Menn: 21.” (4)

1. Lover og forordninger m. v. 1939-1941, Oslo : Grøndahl, 1942.
2. Hermund Kleppa,  Frigjeringsdagen, 8. mai – offisiell flaggdag, Fylkesarkivet, Sogn go Fjordane Fylkeskommune, 2007.
3.Kirsti Lothe Jacobsen i samarbeid med Jørn W. Ruud og Halvor Kongshavn, “Det norske flagget – fra middelalderen til det samiske flagget”, Universitetet i Bergen, 2005 (oppdatert 2007)
4. Kriminalstatistikk 1941 go 1942, Norges Offisiele Statistikk x 92, Oslo, 1945.

Ref.
Forordning om vern om flagget og nasjonalsangen m.v., Gjengangeren, Blad for Horten Asgårdstrand og omegn. 1941.12.09.

  1941  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.02.07. av antipodes café  /