Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Admiralsflagg [ca. 1400s]

Admiralsflagg [ca. 1400s]

KalmarUnionen: skipsflagg

“På dette flag var felterne udsmykkede med de 3 nordiske rigers våben, samt den vendiske grib.
Den nederste trediedel af flaget viste Set. Jacob og Maria med Jesusbarnet, og yderst var der påsyet et par røde flagdugstunger Flaget har antageligt tilhørt et skib ved navn ‘Sct. Jacobe’ og vajet fra dettes flagspiI. Det var ikke et egentligt Dannebrog, men et navneflag fra et skib tilhørende det daværende danske rige; måske Kongens eget efter våbnet at dømme?” 1

“Etter 1389 kom griffen [representerer Pommern] for en tid inn som et ledd i den norske konges segl, flagg og våpen (…)” 2

 • ca.1400 Opprinnelig
 • 1427 Erobret i Øresund. (3)
 • ca.1881 Kopi malt (4) og tegnet. (5)
 • 1942.03.28/29 Flagget ødelagt. (6)

“Løven er i Flaget malet gul som altid, men, hvad der i høj Grad overrasker, i blaatFeldt; thi ligesom alle senere Fremstillinger af det norske Vaaben vise den gyldne Løve i rødt Feldt, saaledes kunne vi ved Billedet af Normanner- kongen i Ernst v. Kirchbergs Rimkrønike paavise disse Farver for en ældre Tid end Flaget (jvf. Billedet Tab. II), ja den gyldne Løve i det røde Feldt har, som det er bemærket, tydeligt staaet Snorre for Øje som norsk Kongemærke, da han i det 13de Aarhundredes Begyndelse beskrev Kong Magnus Barfods Skjold og Dragt)., Flagets blaa farve er derfor aabenbart urigtig.”7

Egen tolkning (fremhevet tegning): antipodes café 2021 (CC0)

Tegning basert på et nytt foto av den malte kopien (4): Weiss, K. Det Nationalhistoriske Museum, © Frederiksborg Slott, Hillerød, 2020. [ikke inkl.]

Petersen, H. “Et dansk Flag fra Unionstiden i Maria-Kirken i Lübeck” side 57, C.A. Reitzel, København 1882. Wikipedia (CC0)
Foto: © dodedans. Hagstrøm, M.: “Kopien hænger i dag på Frederiksborg Slot.”
Foto: [CC BY-SA] “Flagga” Flagga i miniatyr (Kalmarunionen) 13,7 x 32,5 2020 © Marinmuseum, Sverige (MM 14295)
Tegning: © Ersland, G.A. ”Krigsmakt og kongemakt 900-1814′‘ s.123, Utg. Eide. Bergen. 2000.
 1. Bjerre, Th. «Fra Flådens Arkiver» s 12, Våpenhistorisk Selskab, København, 1958.
 2. Trætteberg, H. «Borg i segl, mynt og våpen» s209-f. Utg. Universitetsforlaget, 1967.
 3. Werlauff, E.C.: ”Om Danebrog og Danebrogsordenen”. Kjøbenhavn. 1872.
 4. Petersen, J.M. «Kopi av en dansk skipsflagg fra Erik VII av Pommern» 4,4×1,4m (begge sider), ca.1881. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slott, Danmark.
 5. Petersen, J.M. –Tegnet på tre:
  • 5a. «Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie» p 1, Utg. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København, 1882.
  • 5b. Storm, G. «Norges gamle Vaaben, Farver og Flag» p 2, Kristiania, 1894.
 6. RAF Bomber Command–UK: Bombingen av Lübeck, Andre verdenskrig, 1942.
 7. Petersen, H.: “Et dansk Flag fra Unionstiden i Maria-Kirken i Lübeck”, Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie, Kjøbenhavn, 1882.
  1400  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: , , ,