Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  [1822.01.14]

[1822.01.14]

“De forenede Rigers, Norges og Sverrigs fælleds Handelsflag, skal, med Iagttagelse af den sædvanlige Forskjel mellem Orlogs- og Handels- Flag, være aldeles lige med det Fælleds Orlogsflag, saadan som begge Rigernes Handelsfartøier allerede ved flere Leiligheder have benyttet Samme, hvorhos Hs. Majestæt har tilkjendegivet, at Skipperne paa Norske og Svenske Handelsfartøier, som ere forsynede med Algierske Søepasse og beseile Farvandene paa denne Side af Cap Finnisterræ, hvor Kapere fra Barbareskerne kunne formodes at ville lade sig finde, bør for deres egen Sikkerheds Skyld, benytte Unnions-Handelsflaget, hvilket det iøvrigt i følge Kong. Res. af 17/07 1821 staaer dem frit for at føre ved alle Leiligheder, saafremt de maate ønske det.”1

  1. Norsk og Svensk Statsråd. Resolusjon fra 1822.01.14 sitert i «Repertorium for Oplysninger og Undersøgelser, vedkommende vigtige Gjenstande for Ottende ordentlige Storthings Virksomhed» s63-f. Utg. Johan Dahl. Christiania, 1835.

  1822  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /