Info Panel
: : :   Home  /  History  /  Toldflag [1743]

Toldflag [1743]

“Søkrigskancelliet indgav 1743 forestilling til kong Christian den Sjette om ordning af flagføringen. I denne forestilling nævntes også toldvæsenet. Kancelliets forslag var, at da «visse toldbetjente er tilladt i deres forretninger at føre flag, så burde det vel føres agter på chaluppen og være Di- stincueret, som og er skik hos andre nationer, med tvende nøgler udi midten af flaget.»
Dette forslag fik kongens godkendelse 22. juni 1743. Nøglerne var Rentekammerets symbol, og hentydede naturligt nok til pengekassen! Rentekammeret havde på denne tid toldvæsenets centrale administration, så toldernes flag blev et splitflag med to korslagte nøgler i et stort hvidt midterfelt.
Rentekammerets Visdomsbog, som ellers rummede praktiske oplysninger om næsten alt vedrørende toldvæsenets arbejde, nævnte ikke denne nyskabelse, ligesom den heller ikke blev bekendtgjort for offentligheden. Spørgsmålet må så være, om dette flag overhovedet blev taget i anvendelse af tolderne.” 1

“Toldflagene skulde ogsaa føres agter paa Chaluppen og være et Splitflag med 2 nøgler i midten.” 2

“Et toldflag blev indført i 1743, et splitflag med to korslagte nøgler i en spuns.” 3

  1. Petersen, H.M.: “Kongelig Told-Flag – et eget og fra alle andre forskelligt flag” Zise, Toldhistorisk Tidskirft, Nr.2, 8 årg, s.69-70, 1985
  2. Garde, H.G.: “Efterrentninger om den danske og norske søemagt” b.III, s.275
  3. Henningsen, H.: “Dannebrog og Flagføring til Søs” s.39 Årbog 1969

Takk: Toldstyrelsen, Danmark

• Tegning: antipodes café, 2020 (CC0)

Nøgler, 1700-tallet

Nøgler: Struensees våbenskjoldet, 1771 (foto: danske Kancelli, Rigsarkivet)
Nøgler: Struensees våbenskjoldet, 1772 (foto: Gräfliche Wapen Der vorhen gemesenen Grafen Struensee und Brandt navn den wahren Originalen gezeichnet, Det Kgl. Biblioteks billedsamling)
“Forklaring over Johan Friderich Struensees Gervelige Vaaben: Skioldet er deelt i fire Dele, af hvilke den første og sidste indeholde tvende blaae floder paa Stat i Guld:Feldt, i den anden Deel, som er rød, sees tvende Sølv-Nøgler satte imod binanden, og i den tredie… (…) Oven paa skioldet ere trende aabne Sielme med elleve Traller og en Grevelig Krone over hver af dem. Paa den første Hielm sees en Ugle, holdende en Sølv-Nøgle i Næbber; paa den Mellemste…”
Nøgler: Struensees våbenskjoldet, 1772 (foto: En accurat Afbildning paa Grev Struensees Grevelige Vaaben, Det Kgl. Biblioteks billedsamling)
Nøgler: Christian V kammerherrenøgler, 1770 (foto: Kongehuset, Christian 7., Testementer og korrespondance mm., 1766-1795, pk. 2., Rigsarkivet)
  1743  /  History, Tollflagg  /  Sist oppdatert: January 13, 2021 av antipodes café  /