Info Panel
You are here:   Home  /  'tollflagg'

Tollflaggsforslag [1952.08.07]

 Flagg- og lovforslag (Trætteberg)

Aug 1952 Read More →

Norges tollflagg forslag [1925.03.13]

Flagg- og lovutkast (Utenriksdepartementet) / “§1. [= Handelsflagg] §2. [= Orlogsflagg] §3. Som statsflagg, postflagg og tollflagg anvendes det rett overskårne flagg med et hvit kvadratisk felt i korsets mitte …

Mar 1925 Read More →

Norges tollflagg [1898.12.15]

Flaggloven / “Lov om Norges flagg kunngjøres i Lovtidende, med virkning fra ett år etter kunngjøringsdato.”1 “§1. Norges Koffardiflag skal være et høirødt, med et mørkeblaat, og af en hvid …

Dec 1898 Read More →

Tollflagg [1844.06.20]

Norges unionsflagg (Oscar I) / Kgl. Resolusjon [ I sammenstatt Statsråd –7 svenske, 3 norske Statsråder–]: 6) at begge Rigers Handelsflag saavelsom de Flag, der i begge Riger benyttes paa …

Jun 1844 Read More →

Tollflagg [1842.08.08]

Norges sivile statsflagg (Carl III Johan) / Kgl. Resolusjon: “at Coffardiflaget, naar det som Toldflag anvendes, skal være forsynet med Split og Tunge, samt at der i dets Midte skal …

Aug 1842 Read More →

Flaggforslag [1842.08.06]

Norges tollflagg (Helland) / “(…) Det norske Toldflag bliver ligesom Orlogsflaget, dog med den Forskjel, at der i Flagets Midte anbringes en hvid Firkant med sorte Bogstaver Ordet ‘Told.’”1 Sigholt, …

Aug 1842 Read More →

Toll- og Losflagg [1842.04.11]

Norges handelsflagg (Carl III Johan) / “Da Told og Lodsvæsenet ere Anliggender, der ikke alene udelukkende vedkomme Norge, men derhose staae i den nærmeste Forbindelse med Handel og Skibsfart, finder …

Apr 1842 Read More →

Flaggforslag [1839.02.28]

Norges tollflagg / “vedtatt av repr. Ueland, ang. tilføyelse til tolloven av en paragraf med bestemmelse om å benytte det norske nasjonalflagg som tollflagg.” 1 Besluttet [03/01]: “sendt Tollkomiteen.” 2 …

Feb 1839 Read More →

Tollov- og flaggforslag [1836.12.03]

(Odelstinget) / BESLUTNING [Mot 15 Stemmer]: “Committeens Indstillings §35. bifaldes saaledes redigeret: Ligeledes skulle Toldvæsenets Fartøier, som krydse ved Kysterne eller i Fjordene, Havnene o.d.l., føre et særskildt Flag, aldeles …

Dec 1836 Read More →

Flagg- og lovforslag [1836.07.07]

Norges tollflagg (Tollkomiteen) / INNSTILLING:“§35. [før §34]. (…) skulle de Betjente som krydse ved Kysterne eller i Fjordene, Havnene o.l., føre Coffardieflaget med anbragt Split og Tunge, og med Indskrivt: …

Jul 1836 Read More →