Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Første regler for Flagføring [1625.05.08]

Første regler for Flagføring [1625.05.08]

“Det var Kong Christian den 4. der, i en krigsartikel af 8. maj 1625, gav de første regler for Flagføring og Kommandotegn i flåden.”1

“Den danske Orlogsflagføring var indtil 1625 ikke bundet af bestemte Regler, idet hver Admiral eller højere Officer førte Flag og Gjøs. Paa ældre Billeder ser man ofte Skibe under Sejl føre baade Agterflag, Vimpel og Gjøs, og dette har vistnok været Skik i Batailler og ved “Rangeringer” hvor højstaaende Personer overværede Eskadrens Øvelser, men næppe til daglig. 1625 blev det tilladt, at alle Krigsskibe i Kamp maate fære Topflag, hvilket ellers var forbeholdt Flagmænd.”

“i 1625. I følge denne forordning var splitflaget forbeholdt kongen, kongelige besiddelser, herunder slotte og fæstninger, og krigsflåden. Handelsskibe og andre private skibe kunne kun flage med stutflag.”3

Om Fægtning mod Fjenden. (…)
59) Ingen uden Admiralen maa føre Flag paa Stor-Toppen („Stor-Masten”) og Vice-Admiralen paa For-Toppen („Fokke-Masten”,) men, naar Fjenden søges, maa Enhver opsætte saa mange Flage, som han vil, og da er det tilladt at føre sit Flag ligesom Admiralen.”4

“Naar fjenden søgtes, maatte ethvert Skib føre saamange Flag, Chefen vilde; men elleres maatte skibene kun føre de befalede Distinctionsflag.”5

  1. Cruys-Bagger, S.: “Sådan bruges Dannebrog” s.14. 2.Utg. Danmarks-Samfundet, 2019
  2. Thostrup C.B.: “Under Dannebrog” s.6, Marineforeningens medlemsblad Januar 1932
  3. Achen S.T.: “Dannebrog” s.435 Heraldisk Tidsskrift Bind 2, Nr.19, Societas Heraldica Scandinavica, 1969
  4. “Kong Christian den 4des, egenhændigt underskrevne Krigs-Artikler, daterede den 8de Mai 1625.” Garde, H.G. “Efterrentninger om den danske og norske søemagt, v. 1-2” s.111, Kjøbenhavn, 1832
  5. Garde, Hans Georg: ”dansk-norske Sømagts Historie”s.142 . Kjøbenhavn. 1861.

  1625  /  History  /  Last Updated February 16, 2021 by antipodes café  /