Info Panel
: : :   Home  /  History  /  Kongeligt Tollflagg [1797.02.01]

Kongeligt Tollflagg [1797.02.01]

“Told-Forordningen 1. Februar 1797
VII.) 95.) Paa det at Forbrydelser imod Opsynsbetienterne destobedre kan forekommes, skal de til Foreviisning for enhver, som ikke kiender dem, være forsynede med et Skilt, hvori staaer Rigets Konge-Vaaben med Omskrift “Kongeligt Toldtegn” Ligeledes skal de Betiente, som krydse ved Kysterne, eller i Fiordene, Havnene O. d., have et røde Flag med hvidt Kors, splittet for Enden, med Indskrift i Midten “Kongeligt Toldflag.” Naar de forevise faadant Tegn, eller hidse faadant Flag, kan Undskyldning, med ikke at have kiendt dem, faa meget mindre antages.”1

I § 95 i Toldforordningen af 1. februar 1797 er det for statens toldkrydsere bestemt, at toldflaget skal være et rødt flag med hvidt kors, splittet for enden, med indskriften »Kongeligt toldflag« i midten.” 2

“Den store Forordning om Tolden og Kiøbstæd-Consumtionen i Danmark og Norge af 1. februar 1797 var på en del områder en opsamling af tidligere love/plakater, forordninger og sædvaner. Det var også tilfældet med forordningens § 95 om legitimation, efter omtale af den personlige legitimation – toldtegnet – kom:
»Ligeledes skulle de betjente, som krydse ved kysterne, eller i fjordene, havnene o.v., have et rødt flag med hvidt kors, splittet for enden, med indskrift i midten KONGELIGT TOLDFLAG. Når de … hejse sådant flag, kan undskyldning med ikke at have kendt dem, såmeget mindre antages.«
Det var en væsentlig, redaktionel forkortelse af de to forordninger fra 1778 og 1780, og flaget ændrede ved denne lejlighed både beskrivelse og navn fra KONGELIG TOLD=FLAG til KONGELIGT TOLD-FLAG. Kransen nævntes heller ikke i teksten.
Toldvæsenet var imidlertid ikke i tvivl om flagets udseende. Det var modellen fra 1778/1780 der brugtes.”3

“Toldvæsenets gamle Flag. Original tilh. Toldmuseet, København” 8—
Tegning basert i bilder: antipodes café, 2020 (CC0)
“En Flagkommission, der heller ikke fik held til at fuldføre sin opgave, beskrev 1907 toldetatens flaghistorie således: ‘Toldvæsenet førte oprindelig splitflag med et hvidt midterfelt, i hvilket en egekrans og inskriptionen KONGELIGT TOLDFLAG, derefter uden egekransen kun med nævnte inskription. Nu benyttes splitflaget, i hvis horisontale hvide stribe findes inskriptionen KONGELIGT TOLDFLAG.’
Ændringerne blev tilskrevet forordningerne af 1797 og Krydstoldvæsenets instruktion af 1860. Det var dog en temmelig forenklet og noget ukorrekt fremstilling af toldvæsenets flaghistorie.” 4
  1. Schou, J.H.: ”Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og aabne Breve, som fra Aar 1670 til 1775 Aars Udgang ere udkomne, tilligemed et nøiagtigt Udtog af de endnu gieldende, for saavidt samme i Almindelighed angaae Undersaatterne i Danmark og Norge’‘. s.46, Utg. Møller. 1800. nb: 2014050824004
  2. Ninn-Hansen, E.: “Bekendtgørelse om godkendelse af et nyt toldflag” BEK nr 260 af 11/05/1987. Justitsministeriet, Danmark.
  3. Petersen, H.M.: “Kongelig Told-Flag – et eget og fra alle andre forskelligt flag” Zise, Toldhistorisk Tidskirft, Nr.2, 8 årg, s.71-72, 1985
  4. Petersen, H.M. op.cit. s.76

Tegning: antipodes café, 2020 (CC0)

  1797  /  History, Skipsflagg, Tollflagg  /  Sist oppdatert: January 13, 2021 av antipodes café  /