Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Sørgeflagg [1600-tallet–1743]

Sørgeflagg [1600-tallet–1743]

“1 Apr. [1662] viste der sig et Skib paa Københavns Red, fø­rende sorte Flag; det hjembragte Liget af Kong Frederik 11.s Broder Magnus fra Kurland.”1

“Under denne kamp sank et hollandsk og 4 svenske Skibe, og 3 svenske Skibe bleve erobrede af Hollænderne. Admiral de Witts Lig blev reddet af Svenskerne, da hans Skib sank. Karl Gustav lod det iføre en hvid Silkeklædning og lægge i en pragtfuld Kiste, prydet med den afdødes Vaaben og betrukken med sort Klæde. Kisten blev bragt om Bord i en sortmalet Galliot, sørgeflag hejste og Gallioten sent ned til admiral Opdam. Denne lod begge sine Viceadmiralers Lig sende til Holland, hvor Staten lod oprejse et kostbart Mindesmærke over dem.”

“De Sørge Flag, som efter Kong Christian den Femtes Død [Aug.25.1699] vaiede fra Holmen og Kronborg, bleve ved en jongelig Ordre af den 8de September igjen befalede nedtagne og i deres Sted atter ‘det fædvanlige røde’ heist.”3

“Bed Kong Christian den Sjettes død blev den samme Sørgedragt anlagt af officiererne, som for kong Friderich den Fjerde; men Flagene paa Kronborg bleve ikke forandrede, da det ved Flag Reglamentent 1743 var bestemt, at dette ikke oftere maate flee; derimod bleve Krigskibene befalde at bruge sorte Merkeklæder med et hvidt kors, faalænge Sørge Tiden varede.”4

  1. Lind H.D. “Kong Fredrik den tredjes Sømagt – Det Dansk-Norkse Søværns historie 1648-1670”. s.220. Odense, 1896
  2. Güntelberg, A.: ”Niels Juel”.s.39, Utg. H. Hagerup. Kjøbenhavn. 1897.
  3. Gard H.G.: “Efterretninger om den danske og norske Søemagt – Volum 2 – s.68, 1833
  4. Gard H.G.: “Efterretninger om den danske og norske Søemagt, Volum 3” s.349

Tegning: antipodes café 2020 (CC0)

Ref: Smith, A.: “Epitafium over Johannes Hiermann” Stavanger domkirke, 1664.

  1662  /  History  /  Last Updated February 16, 2021 by antipodes café  /