Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Kielfreden [1814.01.14]

Kielfreden [1814.01.14]

“Den svenske kronprins Carl Johan sto med sine tropper nord i Tyskland, klar til å angripe Danmark. Etter fire dagers intensive forhandlinger mellom Danmark, Sverige og Storbritannia, gikk danske kong Fredrik 6. med på å avstå Norge som straff for sin støtte til Napoleon. På dette tidspunktet hadde han neppe noe valg, om han ville unngå en svensk invasjon. De gamle norske områdene Island, Grønland og Færøyene fulgte likevel ikke med. De skulle forbli danske.

I det opprinnelige svenske traktatutkastet fra Kiel het det at Norge skulle tilhøre kongeriket Sverige og innlemmes i dette. Men i den endelige traktaten forpliktet den svenske kongen seg til å la nordmennene nyte de lover, rettigheter og friheter som gjaldt på det tidspunktet da freden ble sluttet.

Hvorfor ble dette endret til Norges fordel? Kanskje skyldtes det Carl Johans personlige inngripen. I Kiel mottok han løpende rapporter fra sine agenter i Norge om at nordmennene ville reagere med væpnet motstand om landet ble forsøkt innlemmet i Sverige. Dessuten hadde Storbritannia krevd at det skulle tas hensyn til det norske folks ”frihet og lykke”.

I tillegg påtok kongen av Sverige seg en del av den dansk-norske statsgjelden. Som kompensasjon for Norge fikk Fredrik 6. det tyske Vorpommern fra Sverige (men det skulle bli Preussen som faktisk overtok dette området). To hemmelige artikler gav den danske kongen en million riksdaler til å utruste et korps mot Napoleon og garanterte hans personlige eiendomsrett til grevskapet Larvik.

De fleste nordmenn oppfattet Kielfreden som en krenkelse. I 400 år hadde de vært den danske kongens lojale undersåtter, og så ble de – uten selv å ha blitt rådspurt – avstått til en annen konge.”1

1. Eidsvoll 1814 

2. Bilde: “Öfwersättning af de Artiklar uti den emellan Deras Majestäter Konungarne af Swerige och Dannemark genom befullmäktigade Ombud den 14 Januarii 1814 uti Kiel afslutna och af Deras Kongl. Majestäter sedermera ömsesidigt ratificerade Freds-Traktat, hwilka bestämma konungariket Norriges förening med Swerige” (Svensk),  (fra Nasjonalbiblioteket – åpne PDF)

  1814  /  History  /  Last Updated February 16, 2021 by antipodes café  /