Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Forbud paa Vimpel-Føring [1741.02.17]

Forbud paa Vimpel-Føring [1741.02.17]

“Ingen Skipper, som fører noget i Kongens Riger og Lande hjemmehørende Skib, enten det maatte føre Canoner eller ikke, ei heller nogen Kjøbmand eller Rheder deri, maa understaa sig enten i Søen, paa nogen indenlandsk Rhed eller Havn, eller og paa fremmede Kyster og Havne at føre nogen Vimpel eller Kgl. Flag og Gjøs med Split i, det være sig i hvad Slags Leilighed det være maatte, – – -; [under samme Straf] skal det være forbudt alle Skippere og Rhedere af noget i Kongens Riger og Lande hjemmehørende Skib dertil at lade gjøre eller derved at føre nogen Vimpel eller Kgl. Flag og Gjøs, og om de dermed betræffes, skal de uden Forskaansel ansees, ligesom de dem virkelig havde misbrugt.” 1

“Ingen Skipper, som fører noget i Kongens Riger og Lande hjemmehørende Skib (enten det føre Canoner eller ikke), ei heller nogen Kjøbmand eller Reeder derudi, maae enten i Søen, paa nogen indenlandsk Reed eller Havn, eller og paa fremmede Kyster eller Havne føre nogen Vimpel eller Kgl. Flag og Gjøs med Split i, det være sig i hvad Slags Leilighed det være maatte, under Vimpelens Forbrydelse og 50 Rdlrs. Straf til Admiralitets-Kassen for hver Gang, de dermed betræffes, og om det skeer anden Gang eller tiere, desuden at tiltales som Kgl. Mandaters modtvillige Overtrædere; Under samme Straf forbydes alle Skippere og Redere af slige Skibe dertil at lade gjøve eller derved at føre nogen Vimpel eller Kgl. Flag og Gjøs, og om de dermed betræffes, skal de uden Forskaansel ansees, ligesom de dem virkelig havde misbrugt. Bemeldte Bøder skal Magistraten eller anden Øvrighed paa det Sted, hvor slig modtvillig Forseelse skeer, samt Tolderen ved Ejecution og uden nogen Proces hos Skipperen, eller om han er uformuende, men har Redere der paa Stedet, da hos dem, een for alle og alle for een, strar inddrive, eller og belægge Skibet med Arrest, indtil Betaling skeer, som de selv agte at svare til, om de med nogen heri see igjennem Fingre. Dersom nogen Undersaat imod dette Forbud udenlands bruger Bimpel eller Kgl. Flag og Gjøs, da skal den eller de af det dermed farende Mandskab, som ved Hienkomsten angivers sligt for det Steds Øvrighed, hvor Skibet kommer i Havn, nyde 1/3 af bemeldte Bøder, om Sagen Vedkommende overbevises; i hvilket Fald Sagen efter Gjæsterets Maade skal examineres og dømmes. Det Asiatiske Compagnies Skibe er alene tilladt at føre Kgl. Flag og Vimpel, naar de ere passerede Æquinoctialen, og indtil de paa Retouren ere komne den igjen forbi. Desligeste maae paa det Guin. og Vestind. Compagniets Skibe hverken Vimpel eller Kgl. Flag og Gjøs føres paa denne Side Tropicus Cancri, under forbemeldte Straf.” 2


  1. Utenriksdepartementet, “Forbud paa Vimpel-Føring 1741.02.17″, LOVDATA, Norge
  2. Kongelige Forordninger og aabne Breve samt andre trykte Anordninger m. m., som fra Aar 1670 til 1814 ere udkomne og vedkomme Kongeriget Norges Lovgivning i tidsfølgende Orden og udtogsviis udgivne og forsynede med alphabetisk Register”. s.506.-507, Utg. Trykt i det Wulfsbergske Bogtrykkerie af R. Hviid. 1823.
  1741  /  History  /  Last Updated February 16, 2021 by antipodes café  /