Info Panel
2021

+info

Denne nettsiden presenterer ulike tidslinjer og utforskinger om det norske flagget, gjennomført av antipodes café siden 2012. Mange representasjoner av flagg på tidslinjene er tegnet på nytt med det formål …

Read More →
2010

Flaggideer VG-protokoll [2010]

11. juni 2010 inviterte VG avisens lesere til å komme med nye forslag til utforming av Norges flagg, (1) og til  å diskutere tema på VGs nettside.(2) I artikkelen sto …

Read More →
1836

Forslag til Unionsorlogsflag [1836.05.02]

“Bergråd Peter Petersen (1767-1850) oversender, gjennom geistlig og representant Hans Riddervold (1795-1876), en historisk-heraldisk fremstilling av Norges riksvåpen og dets avbildning i flagg, på mynter m.v., med to fargeplansjer.

Read More →

Forslag til flagg og unionsmarke [1836.04.07]

Forslag fra norsk jurist og politiker Jonas Anton Hielm (1782-1848). “Forslag til lov om det norske flagg med to fargeplansjer om handels- og orlogsflaggene, ang. en henvendelse til regjeringen om å …

Read More →
1821

Stemt over flaggforslagene [1821.05.04]

Forslag Nº3 – “40 av de 59 stortingsrepresentantene som var til stede, mente Meltzers utkast var det beste.”(1)(2) Forslag Nº11.B – 9 eller 10 stemmer Forslag fra Knudtssøns  – 3 stemmer Forslag Nº8 – 1 …

Read More →

Forslag til flagg [1821.04.30]

“Innstilling, datert 4 april, fra komiteen for handelsflagget, behandles etter nærmere oppslag. I mellomtiden skal de innkomne tegninger med forslag til det norske handelsflagg, betegnet med løpenummer, slås opp i …

Read More →

Forslag til flagg [1821.03.28]

Forslag, datert 28 mars 1821, ang. nasjonalflagget fra Ingelbrecht Knudssøn (1776-1826), norsk jurist og stortingsrepresentant 1og president i Stortinget 1821. 1 “Under 28de marts foreslog byfoged Ingebret Knudsen, idet han gik ud …

Read More →

Forslag til flagg for norske skip [1821.03.12]

“Det norske flagg skal være lysegrønt med hvitt kors. I midten skal anbringes det norske våpen med løven i rødt felt samt kongens navnesiffer og derover den kongelige kro­ne.” 1

Read More →

Forslag til flagg [1821.02.26]

Forslag fra embetsmann og representant Christian Magnus Falsen (1782-1830) om at flaggets utseende bestemmes ved lov, vedlagt 1 tegning. Besluttet sendt komiteen ang. forhandlingene med barbareskstatene. (1) — 1. Stortinget Tegning: antipodes café, 2021 …

Read More →

Forslag til flagg [1821.02.20]

“Stortinget: Repr. (Nils) Astrup oversender underskriftsliste fra Borgere i Grimstad med forslag til flaggets utseende. Besluttet sendt komiteen ang. forhandlingene med barbareskstatene.”1 “(…)blaat og hvidt er ey smukt og vil …

Read More →
1820

Flaggforslag [1820.09.15]

“Sommeren 1820 var Kielland kommet til at noe måtte gjøres for å få fremdrift i flaggsaken. (…) Han forfattet et skrift hvor han grunngav hvorfor det var ønskelig og nødvendig …

Read More →
1815

Flaggforslag [1815.12.19]

“Commiteen holder for, at begge Nationers Fordringer i denne henseende bedst kunne tilfredsstilles derved, atdet sælleds Coffardieflag blev ligt det nuværende Unions-Orlogsflag, men uden Split og Tunge, og med den …

Read More →

Flaggforslag [1815.10.21]

“Odelstinget: Anonymt forslag med bokstaver K.D., uten dato, oversendes 5. komité.” Stortinget: “s347.SA, OEP 377, vedlagt OEP 346.” “Med Hviidt Snevid Kolør —og den i det Norske Vaaben: Løven med …

Read More →

Flaggforslag [1815.10.16]

“(…) innlevert ved repr. Jacob Aall, ang en søknad til Kongen om et nytt felles handelsflagg for Norge og Sverige og å forhandle med barbareskstatene om bruken av et slikt …

Read More →

Flaggforslag [1815.08.26]

“Til enmere tydelighed af mit forslag af 17 augusti med hen syn paa norges eget Coffardie flag om saa bliver bestamedt at Løven sættes i rød feldt.Den da anbringes paa …

Read More →

Flaggforslag [1815.08.17]

“Odelstinget: Forslag fra repr. Peder Bøgvald, datert 17 august, med tegning til det norske nasjonalflagg.” 1“Hans forslag var å beholde de røde og hvite fargene, men erstatte korset med en …

Read More →
1814

Forslag til flagg (egen tolkning) [1814.11.15]

“Flagget troer Committeen kunne være enten hvidt med den norske Løve i grønt Feldt, eller hvidt med en grøn Stribe i Midten.”
(Bilde: egen tolkning)

Read More →

Forslag til flagg [1814.11]

Forslag fra stortingsrepresentant og prest på Snåsa Svend Busch Brun (1774–1826). Hans forslag var kun en skisse i sort og hvitt. Bildet over er vår egen tolkning av dette forslaget. (SA, …

Read More →

Forslag til flagg [1814.10.20]

“Forslag fra kaptein og kontorsjef i 5. Departement Gregers Lundh om et nytt norsk flagg med to fargeplansjer.” 1 “Gregers Fougner Lundh var adjutant hos Christian Frederik i 1813. Lundh styrte som …

Read More →

Svensk forslag til norsk flagg [ca. 1814]

“Modellritning till norsk handelsflagga ca 1814.” 1 “Disse flaggforslagene, som i dag ligger i Livrustkammeret i Stockholm, er antagelig forslagene som de svenske kommisærenehadde til et nytt svensk-norsk handels- og …

Read More →

Anonymt forslag [1814.10]

Anonymt forslag til norsk flagg. Kilde: Stortinget

Read More →

Anonymt forslag #1[1814.10]

1814 – oktober: Anonymt forslag til norsk flagg.SA, Det overordentlige Storting 1814, unummererte bilag: o med to fargeplansjer. (fargeplansjer #1)

Read More →

Norges Flagg – Alternativt [1814.06.14]

“Norske Flag bliver uforandret, eller og efter National Farven graat og grønt”. Christian Frederik

Read More →